venres, 31 de marzo de 2017

Esquerda Unida pide o pintado dos pasos de peóns de Luis Seoane, limpeza nas rúas e outras melloras para os veciños

No  Pleno do pasado luns, o edil do Grupo Municipal de Esquerda Unida, José Antonio Otero, fixo unha serie de solicitudes e preguntas ao Goberno no derradeiro punto da orde do día.

O esquerdista volveu esixir, xa o fixera hai dous meses, que se pintasen os pasos de peóns de toda a rúa Luís Seoane (dende Abanca ata a Fonte dos Cabalos de Confín). Otero recordoulle á concelleira delegada que as condicións climatolóxicas que utilizou como escusa no pleno de xaneiro, non foi impedimento para marcar o paso de peóns do cruce do garda nin a sinalización da nova circulación e aparcadoiros do Monte da Vila.

Así mesmo, o edil de EU solicitou que se fixese unha revisión de todos os pasos de peóns do municipio e se pintasen os que estivesen en mal estado, poñendo como exemplo o da entrada da rúa Rosalía de Castro que, segundo indicou, é inexistente.

Continuando coa seguridade vial, o esquerdista pediu que se sinalizasen de mellor modo os lombos das estradas municipais, pois considera que hai ocasións en que é difícil apreciar a súa existencia ata o momento de ter que superalos. Cuestión que pode ocasionar graves problemas para os usuarios e veciños, aínda sen ter superado a velocidade permitida.

Otero tamén solicitou que se fixese un mantemento máis regular das diferentes rúas en canto a limpeza pois hai varias, e puxo como exemplo Rosalía de Castro, que mostran unha imaxe lamentable.

O edil esquerdista interesouse polo número de sancións que o concello tramitou nos dous últimos anos relacionadas coas deposicións caninas. Otero expresou a súa preocupación pola existencia de rúas nas que o seu tránsito se fai imposible sen ter que sortear os numerosos excrementos existentes. Así mesmo pediu contundencia ante este tipo de comportamentos do donos dos cans.

A situación do Centro de Saúde grovense foi outro dos temas que o edil de Esquerda Unida puxo sobre a mesa neste pleno. José A. Otero preguntoulle ao Concelleiro de Sanidade se estaba actuando para defender a sanidade pública no Grove pois, segundo indica, ten constancia do caos que está a provocar a baixa de varios médicos que non son substituídos, debendo facer fronte outros facultativos a un maior número de pacientes, o que ocasiona un problema a hora de resolver as problemática dos enfermos.

Tamén o Portal Cidadá da páxina web municipal foi eco de denuncia por parte do Grupo Municipal de Esquerda Unida, pois non funciona e nin tan sequera se poden descargar documentos.

Por último, Otero recordoulle ao goberno que segue á espera do Informe sobre os Voluntarios da Festa do Marisco. Un documento que, segundo o edil esquerdista, levan agardando máis de 5 meses e que debe elaborar o servizo municipal correspondente, polo que non aceptan as desculpas de falta de tempo da concelleira delegada, xa que iso lles crearía dubidas sobre a súa legalidade.


Cabe destacar que o goberno anunciou que tomaba nota das solicitudes para procurar realizalas, sen responder a ningunha delas no propio pleno. Tampouco dou resposta á pregunta relacionada coas multas por deposicións dos cans, nin se ían actuar con contundencia no tema. A concelleira de Turismo indicou que en breve se lle trasladaría ao Grupo Municipal de Esquerda Unida o documento sobre os voluntarios da Festa do Marisco. En canto ao problema do Centro de Saúde, o concelleiro de Sanidade anunciou que é coñecedor da problemática, pero non dou resposta sobre a actuación municipal neste aspecto, emprazando aos prexudicados a presentar reclamacións no propio centro.

EU rexeita unha Ordenanza de Ruídos que lle ocasionará gastos aos negocios e ao propio Concello

EU opúxose á Ordenanza de Ruídos xa que ocasionará gastos den ata 50 € mensuais aos negocios e preto de 6.000 € ao propio Concello e non solucionará os problemas de perturbación do descanso dos nosos veciños ao carecer de medios materiais e físicos para facela cumprir.

COMUNICADO DE PRENSA

O Grove, 30 de marzo de 2017.- O pasado luns tivo lugar a sesión plenaria do mes de marzo. Na mesma aprobouse con maioría simple a Ordenanza Municipal de Contaminación Acústica cos votos favorables do PSOE (8) e a abstención do PP (4), mostrando o seu rexeitamento tanto Esquerda Unida (2) como BNG (2).

Dende o Grupo Municipal de Esquerda Unida indican que están comprometidos co dereito ao descanso dos veciños do Grove e consideran que un dos deberes deste concello e rematar cos ruídos e molestias que afectan aos mesmos. Pero, logo de ter resoltas as dúbidas técnicas tras unha reunión –impulsada polo propio grupo municipal– coa empresa redactora da ordenanza Virocem Ruidos e tras analizar ao completo a Ordenanza, os esquerdistas atópanse con varios asuntos que lles levou a rexeitar a súa aprobación.

Segundo o seu voceiro, Juan Lamelas, a Ordenanza non axuda a solucionar problemas puntuais de ruídos, xa que “non é unha cuestión de ordenanza senón de medios para facer cumprir a mesma, uns medios dos que o concello a día de hoxe non dispón”.

O esquerdista indica que “un dos problemas máis graves na perturbación dos descanso dos nosos veciños dáse polo ruído xerado a raíz da aglomeracións de persoas as portas dos locais de copas e non polo dos propios locais”. Unha situación que “non se soluciona coa Ordenanza de ruído, tal e como lles indicaron os técnicos da empresa ao voceiros dos Grupos Municipais, senón de orde público” e, segundo Lamelas, “ao carecer de patrulla nocturna de Policía Local seguirá sen ter solución”. Os esquerdistas tamén detectaron “o incumprimento absoluto da ordenanza que se atopaba en vigor; non existen os mapas de ruído esixidos, non se lle obrigou aos locais a cumprir as normas da ordenanza (unha delas tan simple como a instalación dun cartel avisando das posibles lesións permanentes no oído ante a exposición prolongada aos niveis sonoros do interior do local) e outras máis”.

O voceiro esquerdista denuncia que “para máis inri, este goberno vai privatizar un novo servizo, pois a pesar de non haber cambios moi substanciosos na nova ordenanza, será unha empresa privada, por un prezo de uns 500 € mensuais (preto de 6.000 € anuais), a que fará un seguimento da mesma e vixiará que os negocios do Grove se adapten e instalen un sonógrafos-rexistradores de ruído”. Un aparatos que “todos ou a maioría dos negocios do Grove, non só locais de copais e cafeterías como nos quixeron facer crer na reunión, deben instalar pois o artigo 21.2 da nova Ordenanza indica que <Todas as actividades que produzan perturbación por ruído, nas que os niveis de ruídos sexan producidos por máquinas, fontes musicais ou actividades que xeren ruídos, teñen a obrigación de instalar un sonógrafo-rexistrador segundo as características do Anexo I.B.7>”. Isto, segundo Lamelas “supón que aparte dos locais de copas e cafeterías, tamén os talleres, almacéns, panaderías, tendas de conxelados, restaurantes e calquera pequeno negocio con unha radio, televisión, neveira ou outro aparato xerador de ruído terán a obriga de instalar ese aparato que lles suporá un custo de entre 25 e 50 € mensuais”.

Outra das cuestións que criticou o voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida é que a Ordenanza non foi informada aos propietarios dos negocios afectados, xa que “tras unha pequena enquisa comprobaron que ningún deles tiña constancia de que se trataba este asunto no pleno e, cando menos, cremos que se tería que ter enviado unha circular co texto para que estes tivesen coñecemento do documento”. Así mesmo, o esquerdista entende que os 15 días de marxe que teñen os negocios para instalar o sonógrafo-rexistrador son “moi escasos, pois en ese tempo e practicamente imposible que as empresas instaladoras poidan adaptar a todos os negocios do municipio”.

Por último, e aínda que non o trasladaron no propio pleno, Lamelas pregúntase se o Concello “vai poñer a funcionar o Servizo de recollida de lixo en horario de mañá ou tarde, pois o Artigo 14.5  indica que <O Concello promoverá que os servizos de limpeza e/ou recollida de lixo actúen preferentemente durante os períodos diúrno e vespertino. En todo caso, e especialmente en horario nocturno, adoptaranse as medidas necesarias para a redución do impacto sonoro, sempre dentro dos valores legais,...>”.

Por eses motivos, o Grupo Municipal de Esquerda Unida decidiu rexeitar a aprobación da Ordenanza e anuncian que alegarán a mesma en canto se abra o prazo pertinente.

Grupo Municipal de Esquerda Unida

domingo, 5 de febreiro de 2017

EU solicita que o concello asesore e axude aos veciños afectados pola clausula solo

O pasado venres, o voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida, Juan Lamelas, rexistrou unha iniciativa dirixida a Xunta de Goberno Local na que se solicita que o Concello estableza un dispositivo extraordinario de asesoramento á cidadanía para informar aos veciños se as súas hipotecas conteñen cláusulas solo e, si procede, asesoralos nos pasos a seguir para recuperar o diñeiro inxustamente pagado á entidade de aforro co que subscribiron as hipotecas das súas vivendas. Así mesmo, os esquerdistas queren implicar á Deputación Provincial para que colabore cos servizos municipais.

Escrito dirixido á Xunta de Goberno Local do Concello do Grove

O solo hipotecario é unha cláusula que establece un interese mínimo a pagar na nosa hipoteca aínda que o índice ao que estea referenciado o préstamo hipotecario (normalmente Euribor a 12 meses) cotice en valores inferiores ao devandito límite. É, noutras palabras, o interese máis baixo que pagaremos nunca pola nosa hipoteca. A cláusula solo a atoparemos entre as condicións do contrato da hipoteca, aínda que posiblemente non aparecerá baixo este nome.

A cláusula solo impide aos clientes que a cota da súa hipoteca se reduza cando descende o índice de referencia do seu préstamo hipotecario, xa que aplica un interese mínimo a pagar sempre que o Euribor estea por baixo do valor que marque a cláusula. O solo hipotecario non afecta ás hipotecas fixas, xa que o interese neste tipo de préstamos hipotecarios non está referenciado a ningún índice, polo que non varía e as cotas sempre son as mesmas.

É un abuso máis da banca cara aos usuarios, que a nosa organización veu manifestando, e onde nos felicitamos da última decisión do Tribunal Europeo neste sentido, concedendo a retroactividade total nas cláusulas solo.

Desta forma, contradí ao Alto Tribunal español e ao ditame de xullo, que só concedía a devolución retroactiva do cobrado en exceso até a devandita data, e asume as teses defendidas pola Comisión Europea. Neste sentido, estimou que limitar a retroactividade da devolución do cobrado en exceso a maio de 2013, data da primeira sentenza do Tribunal Supremo sobre este asunto, oponse ao dereito comunitario, o que na práctica equivale a recoñecer a retroactividade total desde a firma do préstamo.

Segundo a sentenza, "A declaración xudicial do carácter abusivo dunha cláusula debe ter como consecuencia o restablecemento da situación na que se atoparía o consumidor de non existir dita cláusula. Por conseguinte, a declaración do carácter abusivo das cláusulas solo debe permitir a restitución das vantaxes obtidas indebidamente polo profesional en detrimento do consumidor".

Unha noticia moi esperada polo conxunto de consumidores, onde segundo as asociacións que traballan na defensa dos seus dereitos, coinciden en aconsellar aos usuarios que para recuperar o seu diñeiro, antes de dar o paso de acudir aos tribunais hai que dirixirse ao banco e reclamar as cantidades.

Pero é moi posible que a entidade se negue ou que ofreza  asinar un acordo trampa polo que só devolvería unha parte. Podéndose caer nun erro xeral do "máis vale paxaro en man que cento voando", entrando por tanto noutro abuso por parte de quen teñen máis medios para a negociación.

Por iso, enténdese como moi importante para garantir os dereitos dos consumidores que estes estean desde o primeiro minuto ben asesorados.

Entendemos que os Concellos como administracións máis próximas aos cidadáns non poden mostrarse  neutrais ante este abuso e deben poñerse á beira dos consumidores neste sentido para salvagardar os seus dereitos ante esta sentenza do Tribunal Europeo.

Por todo o exposto,

SOLICITA

1.           Que o Concello estableza un dispositivo extraordinario de asesoramento á cidadanía para informar aos posibles afectados se a súa hipoteca contén cláusulas solo e, se procede, os pasos a seguir para recuperar o diñeiro inxustamente pagado á entidade de aforro coa que subscribiu a hipoteca da súa vivenda.

2.           Que se  inste á Deputación Provincial para que asesore e colabore cos servizos municipais que se cren na provincia.Prensa:

Lamelas exige asesoramiento municipal sobre cláusulas suelo [ver noticia web]

sábado, 4 de febreiro de 2017

Esquerda Unida ante a situación do voluntariado da Festa do Marisco

O Grove, 3 de febreiro de 2017.- A raíz das informacións publicadas na prensa no día de hoxe (venres), así como da reunión que o goberno mantivo con traballadores da última edición da Festa do Marisco, Esquerda Unida quere comunicar á opinión pública, ao igual que fixo no seno do Consello Local de Turismo, o seu parecer sobre a situación creada trala apertura dun expediente por parte da Inspección de Traballo ao Concello do Grove, así como que se coñezan as iniciativas e advertencias que dende a agrupación de esquerdas viñeron realizando ao longo dos anos cos distintos gobernos municipais.

Segundo explican desde a agrupación que representan no Concello os edís Juan Lamelas e José Antonio Otero, “desde o noso Grupo Municipal levamos anos avisando de que o voluntariado da Festa do Marisco supón unha fraude á Seguridade Social ao ser postos de traballo encubertos, ademais de supoñer un menoscabo aos dereitos dos traballadores” polo que desde Esquerda Unida “propuxemos en numerosas ocasións, aos gobernos dos distintos mandatos, a eliminación da figura do voluntario na Festa do Marisco e a súa substitución por persoal contratado coa súa correspondente alta na Seguridade Social”. Unha petición que sempre caeu en saco roto ata o pasado ano, cando lograron que se reflectise nos Orzamentos Municipais 2016 tralas negociacións mantidas co goberno, e que finalmente o equipo liderado por José A. Cacabelos incumpriu ao alegar dificultades no proceso.

Os esquerdistas explican que “levamos esperando polo informe da selección dos voluntarios desde o 21 de outubro, data na que o solicitamos por primeira vez, e coincide que esta mesma semana volvemos a solicitalo en Pleno e a pesares de que xa tiñan planificada unha reunión cos traballadores non se nos dixo nada ao respecto”. Por este motivo dende Esquerda Unida consideran que “o proceder do goberno municipal neste asunto está deixando moito que desexar”. Así, desde a agrupación están tratando a posibilidade de pedir responsabilidades políticas ao concelleiro de persoal así como á concelleira de turismo e ao Alcalde. “Non só procederon de xeito incorrecto, se non que se encargaron de publicar nos medios de comunicación que ían cometer fraude á Seguridade Social, ao anunciar primeiro que farían contratos por acordo político con EU, e logo anunciar que recuaban e onde ía haber unha relación laboral habería un voluntario”.
A situación xerada causou preocupación en parte do persoal que traballou na Festa, polo que os concelleiros de EU mantiveron estes días xuntanzas con distintos traballadores, os cales lles trasladaron os seus casos particulares. “O Concello, ao ser responsable dunha mala praxe laboral, debe axudar a resolver os prexuízos que se lle puideron causar a algunhas das persoas que accederon a participar na Festa nunhas condicións e que agora atópanse con outras ben distintas”, sentencian dende EU.

Orzamentos 2017

Esta situación non lle virá nada ben ás intencións do Alcalde de negociar os orzamentos municipais para este ano. As contratacións da Festa do Marisco foi un dos puntos que o goberno aceptou incorporar aos orzamentos do ano pasado a proposta de Esquerda Unida, e non só non o cumpriron, se non que parece que podería chegar a converterse nun problema de gran envergadura para o Concello do Grove de non concretarse o acordo entre Concello e Inspección de Traballo. A isto hai que sumarlle a defensa que fai Cacabelos da figura do voluntariado na Festa. Segundo os esquerdistas “que o Alcalde defenda máis que nunca a figura do voluntariado na Festa do Marisco en contra do acordado con Esquerda Unida –e do criterio da Inspección de Traballo– non é unha boa maneira de ir a unha negociación con nós”.

Consello Político Local

Esquerda Unida O Grove

mércores, 1 de febreiro de 2017

Rogos e preguntas do Grupo Municipal de EU no Pleno de xaneiro

Os edís do Grupo Municipal de Esquerda Unida pediron explicación sobre diferentes asuntos municipais e realizaron unha serie de peticións de actuacións no transcurso do pleno deste mes de xaneiro.

Así, os esquerdistas quixeron coñecer de boca do goberno cal foi o motivo polo que foron rexeitadas as subvencións para a instalación dun ascensor na Casa do Concello e dun montacargas na Casa da Cultura e si se ía insistir para lograr a subvención ou se realizaría a obra por outras vías.
A subvención foi rexeitada por problemas técnicos, esa foi o único argumento utilizado pola concelleira de Obras, que non quixo dar explicacións máis pormenorizadas. Así mesmo asegurou que seguirán traballando para acadar estas obras.

Unha cuestión que preocupa aos veciños do barrio de Meloxo, e que Juan Lamelas e José Antonio Otero trasladaron a pleno,  foi a obra de reforma do lavadoiro existente na zona e que leva máis dun ano pechado por deterioro. Unha pregunta que xa fora realizada polos edís de EU en marzo do ano pasado e que tivo repetición en outros plenos por parte doutros compañeiros de corporación así como en diferentes xuntanzas que o Grupo Municipal mantivo co Goberno. A día de hoxe seguen sen comezar as obras de reforma e polo visto, segundo indicacións tamén da Concelleira de Obras, están agardando polo permiso de Patrimonio.

Os esquerdistas tamén se preocuparon pola seguridade dos viandantes da rúa Luis Seoane, pois dende que se realizaron obras de asfaltado hai varios meses, seguen sen estar pintados os pasos de peóns a un lado e o outro da intersección coa Luís Casais. As disculpas ofrecidas pola concelleira delegada foi que a climatoloxía impideu o pintado dos mesmos, resposta que non convenceu a ningún dos presentes, pois este foi un dos invernos máis secos dos últimos anos.

Outra das zonas nas que os edís de Esquerda Unida se centraron foi a rúa da Bouzas onde solicitaron que, aproveitando os cambios de ciruculación realizados no Monte da Vila e arredores, se delimitara un carril de peóns para garantir a seguridade dos veciños e sobre todo dos numerosos estudantes que a diario se desprazan ao Instituto por esa rúa. Unha petición que foi realizada en reiteradas ocasións polo Grupo Municipal de EU.
A concelleira de obras indicou que están agardando por uns bolardos para realizar a delimitación correspondente.

O parque Canino da Toxa foi outro dos asuntos que os edís esquerdistas trasladaron á sesión plenaria pois tras solicitar, hai preto dun ano, que se instalaran indicadores e penais coas normas de uso, o goberno fixo caso omiso. 
Dende a concellería recoñeceron o erro e aseguraron que os colocarían na maior brevidade posible.

Lamelas e Otero preguntaron tamén pola situación dun camiño que bordea o campo de golf dende a urbanización próxima á ponte da Toxa. Un camiño que era utilizado habitualmente por numerosos atletas e que que hai unhas semanas foi pechado ao transito. Os edís preguntaron si era de titularidade pública e que de ser así se esixira a apertura e se depuraran responsabilidades. 
O Alcalde asegurou non saber quen pechara o mesmo e que trasladaría a petición a Costas, pois son eles os titulares do camiño.

Outra das solicitudes fixo referencia ás casetas de socorristas da praia da Lanzada, concretamente á máis próxima á zona do Sanatorio, pois se atopa nun lamentable estado de abandono. Os esquerdistas aseguran que o pasado verán este posto ocasionou algún que outro susto por desprendementos da súa estrutura e que os socorristas non se atreven a subir á zona alta de vixilancia por medo a sufrir danos. Por ese motivo solicitaron que se arranxase e se fixese unha revisión do resto para solucionar os problemas que poidan ter co propósito de ofrecer seguridade aos traballadores e usuarios.
Dende o goberno indicaron que traballarán na mellora destes postos.

Continuando coa batería de peticións, os esquerdistas trasladaron a queixa de varios usuarios da Casa da Cultura, pois aseguran lles é imposible realizar as tarefas con normalidade ante a deficiente conexión a internet
A concelleira de Cultura recoñeceu ter constancia das queixas e que están traballando na mellora da conexión.

Dirixida á concelleira de Cultura foi tamén a petición de seguridade na planta baixa da Casa do Concello, pois foron varios os artistas que expoñen nas salas deste edificio os que trasladaron a súa preocupación pola falta de vixianza cando exhiben as súas obras.
Dende a concellería aseguraron que son coñecedores da preocupación e que procurarán unha solución o máis axiña posible.

Por último, os concelleiros volveron solicitar que se lles trasladase a documentación relativa ao proceso de selección dos voluntarios da Festa do Marisco, pois hai máis de tres meses que rexistraron a petición e a día de hoxe non contan coa mesma.

[ver/descargar Rogos e Preguntas no seu contexto orixinal]

Prensa:

Un año de espera por el lavadero de Meloxo y los letreros para perros [ver noticia web]

martes, 31 de xaneiro de 2017

Esquerda Unida nin privatiza nin forma parte do goberno, defende o seu programa electoral

O Grove, 22 de xaneiro de 2016.- A agrupación local de Esquerda Unida sae ao paso das declaracións do concelleiro do PGD, Alfredo Bea, nas que acusaba ao grupo municipal esquerdista de participar xunto co goberno municipal na privatización de servizos públicos no Concello do Grove, chegando incluso a afirmar que os edís de Esquerda Unida forman parte do goberno como socios.
 
Estas afirmacións non sentaron nada ben nas filas de esquerdistas que, tras reunir á súa militancia, decidiron saír ao palestra para dar resposta a esta estas acusacións. A Asemblea Local da agrupación de EU diríxese ao concelleiro galeguista para indicarlle que estea tranquilo señor Bea, pois en Esquerda Unida seguimos manténdonos firmes na defensa dos servizos públicos e na necesidade da prestación dos mesmos de xeito directo”.

En canto ás acusacións de ser socios de goberno do PSOE, dende a propia asemblea móstranse sorprendidos de que se nos acuse de formar parte do goberno en calidade de socios” e afirman que seguramente é polo feito de que estamos facendo o noso traballo no Concello e acadamos que algunhas proposta do noso programa electoral foran aprobadas e asumidas polo goberno”. Así mesmo indican que outros parecen non ter propostas e por iso recorren a atacar e difamar de quen si ás ten”.

Esquerda Unida sinala que dentro do paquete de propostas que os edís do Grupo Municipal trasladaron ao goberno municipal estaba a recuperación para a súa xestión directa de varios servizos municipais, cuestión que non foi aceptada polo goberno socialista, polo que consideran incomprensible e inaceptable que se lles acuse de privatizar servizos cando, segundo indican, fomos o único grupo que solicitou e seguirá solicitando a recuperación dos servizos privatizados”.

Os esquerdistas séntense “gabados polo papel que o señor Bea nos quere conceder de grandes axitadores sociais” –en referencia ao suposto silencio da agrupación nas redes sociais que antes non se producía– “pero cremos que se nos está sobrevalorando nesta faceta” sinalan con sorna dende EU.

Finalmente, os esquerdistas rematan cun convite ao concelleiro galeguista e ao seu partido, estaremos encantados de que o Señor Bea e os membros do seu partido se reúnan con nos e lles exporemos con agrado o noso programa electoral e as nosas propostas e o traballo realizado en defensa dos servizos públicos”. Un traballo que, segundo a agrupación local, están realizando de forma correcta os seus dous edís pois, ademais de solicitar por activa e por pasiva a recuperación dos servizos externalizados fomos quen de arrincar no seu momento un compromiso do goberno municipal para non privatizar os que actualmente son públicos”. “Agora é o Alcalde o que terá que explicar por que incumpre os compromisos acadados coa nosa agrupación”, sentencian dende Esquerda Unida.


Asemblea Local de Esquerda Unida


prensa:
Esquerda Unida niega su interés por privatizar servicios públicos y dice reafirmarse en su programa [ver noticia web]

xoves, 28 de xullo de 2016

Rogos e Preguntas do pleno do mes de xullo


Na sesión plenaria deste mes, saíron aprobadas todas as propostas da orde do día. Máis a moción que presentou o Grupo Municipal de Esquerda Unida solicitando da Xunta de Galicia a retirada do proxecto de Decreto para a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade autónoma de Galicia, foi REXEITADA, pois tan só contou con 4 apoios (2 de EU e 2 do BNG). O PSOE e PGD (9) abstivéronse e o PP (4) opúxose, co que o Alcalde tivo que facer uso do voto de calidade, que sorprendentemente, e ao contrario do que o seu partido fixo no Parlamento galego (onde foron precisamente os socialistas os que levaron unha iniciativa para solicitar o mesmo), votou en contra.

Nos Rogos e preguntas, os concelleiros de Esquerda Unida solicitaron que o Goberno realizase un mantemento continuo do Parque Canino da Toxa, pois mostra un estado de abandono totqal, no que a maleza invade boa parte do espazo. Pediron tamén que se instalase o cartel indicador e o das normas de uso, asunto que non foi atendido a pesar de que a concelleira o prometera no pleno de maio tras un rogo realizado tamén por Esquerda Unida. Así mesmo, instaron ao goberno a realizar a limpeza de maleza nos diferentes solares municipais e espazos públicos –en moitas zonas a maleza está invadindo os beirais e zonas de transito de peóns– xa que se está mostrando unha imaxe lamentable aos turistas que nos visitan estes días.

Os esquedistas solicitaron que se actúase nunha praga de cucarachas, que segundo indicacións dos veciños, prolifera na rúa Castelao, a altura das oficinas de Correos. Que se adecuara o estanque de Beiramar, a altura da cafetería Acuarela, foi outra das peticións realizadas. Os edís esquerdistas preguntaron polo paradoiro da escultura "Baticaso", do galego Ignacio Fernández, que no seu día fora retirada da rúa Pratería.

Outra das peticións que realizaron os edís foi no paseo de Lordelo a Rons, pois no inicio do mesmo –pola parte do Corgo– existe unha árbore que invade todo o ancho do paseo e obriga aos viandantes e ciclo-turistas a agocharse ou no peor dos casos ter que baixar á estrada para continuar o seu camiño, polo que pediron que se actuase para solucionar o problema.

Dende o Grupo Municipal de Esquerda Unida tamén se solicitou que se dotase de seguridade ou de carteis de advertencia o coñecido como Camiño da Serpe –entre a praia da Lavaxeira e Moreiras–. Este camiño, que dende que se instalou a ponte no Esteiro, é moi transitado e conta no seu trazado con zonas escorregadizas e pasos estreitos e perigosos, o que xa provocou o primeiro incidente logo de que un rapaz se precipitase ás rochas a semana pasada cando circulaba na súa bicicleta.

En canto a turismo, os esquerdistas criticaron a falta dun avance da programación da Festa do Marisco en pleno mes de xullo e preguntaron si se estaba a promover o evento gastronómico entre os nosos visitantes. A razón polo que cada ano se modifica a situación das praias caninas foi outra das cuestións que levaron a consulta, xa que está a crear certo descontrol entre os usuarios, máxime cando na web turística do concello non se pode coñecer a súa situación actual ao non funciona o enlace. Precisamente neste asunto, o da web turística, é onde incidiron máis os concelleiros de Esquerda Unida que, a pesar de que se está a crear unha nova web, criticaron a falta de actualización da mesma, pois se segue anunciando que o Grove conta con 6 praias con bandeiras azuis, cando o goberno local renunciou a elas e non existen os distintivos nos areais, o que pode provocar denuncias por publicidade enganosa.

Por último, os esquerdistas preguntaron pola situación na que se atopa o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pois non volveron ter noticias do mesmo dende a reunión á que foron convocados hai máis de tres meses.

[ver/descargar Rogos e Preguntas no seu contexto orixinal]
[ver/descargar moción retirada decreto vivendas uso turístico]

martes, 28 de xuño de 2016

28 DE XUÑO, DÍA INTERNACIONAL DO ORGULLO LGTBIALEAS-EU INSISTE NA NECESIDADE DE CREAR UNHA UNIDADE DE ACCIÓN ENTRE OS COLECTIVOS E ACTIVISTAS LGTBI

ALEAS-EU CRE QUE O EXEMPLO DA PLATAFORMA FEMINISTA GALEGA É O MILLOR ESPELLO ONDE REFLEXARSE

Un ano máis achégase o 28 de Xuño, Día Internacional do Orgullo LGTBI, no que se conmemoran os disturbios de StoneWall de 1969 en New York. Un ano máis, miramos cara o noso pasado e sentimos non só Orgullo da nosa identidade, senón tamén Orgullo da nosa historia, orgullosas e orgullosos de onde vimos e cara onde vamos.

Son moitos os espellos nos que mirarse. Moitos referentes que loitaron antes e outros que seguen loitando por un mundo para todas e todos, respectuoso coa diversidade e con admiración pola beleza que iso significa, un mundo plural. Pero tamén é moito o traballo que queda por diante, xa que as agresións van en aumento e aínda que os pasos dados non son en vano, quédanos moito polo que pelexar e seguir na rúa.

Dende a Área de Liberdade de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida (ALEAS-EU) non podemos máis que seguir insistindo en dous eixes: a procura do compromiso institucional real en canto á loita e conquista de dereitos LGTBI, e a procura dunha maior unidade dos colectivos e activistas LGTBI, unha unidade de acción dende a diversidade que nos caracteriza, seguindo o gran exemplo do movemento feminista galego e do nacemento da Plataforma Feminista Galega.

Unha maior unidade mobilizadora non só nos permitiría consolidar os avances acadados, senón incluso profundar neles, algo necesario no xa máis que coñecido exemplo da Lei 2/2014 do 14 de Abril de 'igualdade e non discriminación LGTBI' do goberno da Xunta do PP, a cal quedou baleira de contido coas súas emendas e agora, unha vez aprobada, apenas ten uso.

Unidade LGTBI, para comezar, pero sen obviar o que vén despois, maior coordinación entre os movementos feministas e de liberación sexual galegos, así como a colaboración e apoio entre outros espazos, de cara a unificar loitas e conseguir mudalo todo.

Dende ALEAS-EU sempre defenderemos esta idea, a necesidade de seguir sumando, de seguir aumentando alianzas, de facer músculo para poder seguir avanzando. Unidas somos máis fortes, unidas só podemos vencer!


MOCIÓN NO GROVE

Cabe destacar que no Grove, o Pleno da corporación municipal aprobou por UNANIMIDADE, na sesión do 30 de maio, unha moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida –refundida coa presentada polo PGD– na que se instaba a:

1- Contribuír, nas competencias que lle son propias a este Concello, ao desenvolvemento e aplicación de todas as medidas previstas na lexislación vixente contra toda discriminación por orientación sexual, identidade de xénero e diversidade familiar, coa finalidade de erradicar da nosa sociedade calquera tipo de LGTBfobia no ámbito familiar, escolar, laboral, social e/ou político.

2- Fomentar as condicións de posibilidade para o fortalecemento e o crecemento do asociacionismo LGTBI reivindicativo, entendendo a este como un protagonista clave na loita contra a homofobia, transfobia, bifobia e lesbofobia.

3-  Promover o coñecemento e o compromiso coa loita contra a LGTBfobia entre o persoal laboral da administración local, especialmente entre os corpos policiais, a través de campañas de sensibilización e cursos de formación desenvolvidos polos propios colectivos.

4- Apoiar e difundir as convocatorias contra as agresións que realizan os colectivos LGTBI en todos os espazos que competen á administración local, especialmente nos lugares de lecer, educativos, asistenciais, administrativos e de transporte.

5- Garantir atención integral a todas as persoas que sufriron discriminación ou que foron obxecto dun delito de odio, con especial atención aos colectivos máis vulnerables.

6- Recoñecer a determinante contribución de todas aquelas persoas e colectivos que veñen defendendo durante décadas os dereitos de lesbianas, homosexuais, transexuais e bisexuais.

7-  Estender, durante o día 28 de xuño, día internacional do orgullo gai, unha ensina coas cores da bandeira arco iris, representativa do colectivo LGTB, na fachada principal do edificio do concello, xunto ao resto de bandeiras institucionais.

8- Instar á Xunta ao cumprimento das 5 recomendacións urxentes da Valedora do Pobo. Así, urxe a existencia dun documento transitorio de identidade para os maiores de idade no que se recolla o seu nome elixido sen ter que esperar ata “dous anos” para ese cambio; así como cambiar no nome nos cartóns sanitarios de menores transexuais. Maior pedagoxía en escolas; aumentar a formación de profesionais da educación, sanidade e administración; e desenvolvemento dun protocolo de Atención Primaria no Sergas para asistir de “forma certa e segura”. Paso previo dunha lei galega de igualdade e diversidade.

9- Convidar a FELGTB, ou no seu caso galega, a realizar charlas nos institutos da súa campaña “Escuela sin armarios” (www.escuelasinarmarios.com)

venres, 17 de xuño de 2016

Esquerda Unida pide actuacións en Meloxo, Estonllo e outra zonas do concelloAberta unha nova vía de negociacións de cara á aprobación dos orzamentos 2016, incluíndose o remanente de tesourería, a agrupación local de Esquerda Unida fixo chegar ao goberno municipal unha serie de actuacións para as cales agarda un compromiso de execución.

Estado das rúas do barrio de Meloxo
A medida máis importante céntrase no barrio de Meloxo. Un barrio no que, segundo os esquerdistas, as rúas que o percorren atópanse nun estado de deterioro, con fochas, gretas e zonas sen asfalto. Por ese motivo, Juan Lamelas e Jose A. Otero consideran necesaria e xustificada unha actuación integral na zona. 


Lavadoiro de Meloxo pechado
Unha zona para a que tamén piden a reparación inmediata do seu lavadoiro que, segundo indican, leva pechado aos veciños dende hai varios meses por problemas co tellado –cuestión esta que xa expuxeron no pleno do mes de abril–. Ademais, instan ao goberno a que se reparen todos os lavadoiros do concello e se poñan en valor patrimonial, cultural e turístico.
Estado da fonte de Estonllo
Neste mesmo senso –o do valor patrimonial, cultural e turístico– céntranse os esquerdistas para solicitar tamén o arranxo da fonte natural de Estonllo, así como as de todo o concello. En canto ao de Estonllo, os edís indican que foron varios os veciños que lles fixeron chegar as queixas do mal estado no que se atopa esa fonte, pois non bota auga, o acceso é dificultoso e o seu entorno atópase en total abandono. Por iso solicitan que se arranxe de maneira inmediata, dotándoo de melloras na accesibilidade, dun cartel indicador e amañando o entorno.

 
Sobrante de estrada en Reboredo
Outra das petición realizadas, segundo os esquerdistas en concordancia cunha moción aprobada en relación cunha senda peonil entre Campos e Reboredo, é a creación de áreas de descanso nos sobrantes de estrada, dotándoas de árbores, bancos e papeleiras.Estado do mirador Conda Hedra
O arranxo do parque infantil da Siradella, esnaquizado e abandonado; do miradoiro de Con da Hedra, nas mesmas circunstancias que o anterior; da explanada do Corgo, que conta con numerosas baldosas levantadas e esnaquizadas e faltan bancos; e da rúa que transita entre Balea e Balea marítima, foron outras das solicitudes realizadas polo Grupo Municipal de Esquerda Unida, conscientes de que estas últimas non son actuacións propias do Concello senón conxuntamente coas dúas Comunidades de Montes, Portos de Galicia e Deputación de Pontevedra.
 

Miradoiro Con da Hedra


Miradoiro Con da Hedra
Parque infantil Siradella
Parque infantil Siradella
Explanada do Corgo
Explanada do Corgo
Barrio de Meloxo
Barrio de Meloxo
Lavadoiro de Meloxo
Lavadoiro de Meloxo

Acceso fonte de Estonllo
Fonte de Estonllo
Sobrante de estrada en Campos
Estrada Balea a Balea marítima

[ver/descargar o documento que se lle achegou ao Goberno municipal]