luns, 15 de febreiro de 2021

EU pide que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos

No pleno do mes de xaneiro debaterase sobre a necesidade de que O Grove conte cunha rede de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Así o solicitaremos dende Esquerda Unida por medio dunha moción na que instaremos ao goberno municipal a poñer en marcha dous puntos de recarga na Avenida Beiramar, a altura da confraría. Uns puntos que xa contan coa preinstalación dende hai dous anos, pois foron incluídos no proxecto da obra de desdobre do tramo que transcorre entre as dúas rotondas, pero que nunca se puxeron en funcionamento.

Así mesmo, entendemos que para lograr con eficacia un cambio positivo na mobilidade sustentable, o vehículo eléctrico é fundamental. O problema é que a implementación dos VE está sendo moi lenta, entre outros aspectos, pola falta de puntos de recarga. É por iso que dende Esquerda Unida, amparándonos nas liñas estratéxicas das sínteses do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable do concello do Grove, pediremos que se executen con celeridade as liñas relacionadas cos vehículos eléctricos.

Para iso, aparte dos dous puntos fronte a Confraría, solicitaremos que se inclúa algún punto na actual obra de desdobre de Beiramar; que se estude a instalación de máis puntos de recarga VE no resto do concello, incluíndoos en futuras licitacións, e nas praias máis concorridas; que se traballe nun regulamento que potencie a instalación destes puntos nas novas edificacións; que a renovación dos vehículos municipais se efectúe apostando pola electrificación dos mesmos; e que se apliquen bonificacións no imposto de circulación aos usuarios con vehículos eléctricos e a gas.

 Unhas medidas que entendemos incentivarán a compra deste tipo de transporte menos contaminante e nos permitirá poder cumprir cos obxectivos da axenda 2030.

LER MOCIÓN COMPLETA:


MOCIÓN PARA A IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS NO CONCELLO DO GROVE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Europa está inmersa nun proceso de descarbonización que ten como obxectivo chegar a 2050 logrando un nivel neto de cero emisións. Para iso, moitos países levan anos poñendo o foco no que supón unha das principais fontes de intoxicación do aire: o tráfico. A descarbonización da mobilidade implica, entre outras medidas, non só reducir senón tamén electrificar o transporte.

Na maioría das principais cidades europeas xa hai importantes restricións para entrar con vehículos de combustión. Cidades como Barcelona ou Madrid xa contan con restricións a vehículos sen etiqueta ambiental da DGT. Unhas medidas enmarcadas dentro do Plan estatal para a redución da contaminación no tempo establecido pola Unión Europea no Acordo de París.

Neste escenario, o vehículo eléctrico é fundamental para lograr con eficacia un cambio positivo na mobilidade sustentable. A electrificación do tráfico supón unha apertura cara novos horizontes para as empresas nun mercado innovador que está crecendo de maneira exponencial. Entre os países que xa aplicaron modelos sustentables e eléctricos na súa mobilidade destaca Noruega, onde xa sae máis a conta ter un vehículo eléctrico que un de combustión. Neste país a venda de coches eléctricos supón o 49,9% do mercado automobilístico. Séguelle Suecia e Países Baixos, onde as axudas para a compra e implementación dunha infraestrutura, os servizos de recarga, fabricación, e a produción de vehículos eléctricos foi crucial.

En España, segundo indica a Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e Camións (ANFAC), a implementación dos vehículos eléctricos avanza a ritmo máis lento do esperado. Namentres Europa avanza nunha media de entre 4 e 5 puntos na electrificación do parque de automóbiles, en España ese aumento só é de entre 1,6 e 2,5 puntos. Esta circunstancia ven achacada ao escaso desenrolo de infraestruturas de recarga, na que España tan só é quen de avanzar en décimas e segue nas últimas posicións do ranking europeo, tan só por riba de Portugal, Italia, República Checa e Hungría, tal e como indica ANFAC no seu informe do terceiro trimestre do 2020.

Os vehículos eléctricos contan cunha autonomía de entre 150 e 300 km sen recarga, na maioría dos casos suficiente para os desprazamentos diarios nas vilas e cidades. Sen embargo, hai varias causas polas que a cidadanía segue sen apostar pola adquisición dun vehículo eléctrico:

·         Un maior custo na adquisición

·    Custe da instalación do cargador nun aparcadoiro privado, e en moitos casos contar con ese espazo.

·  Maior tempo de recarga respecto ao subministro do carburante tradicional (gasolina, gasois, GLP)

·         A escaseza ou nula dispoñibilidade de puntos de recarga rápida na vía pública.

A día de hoxe, existen axudas das administracións centrais e autonómicas destinadas á adquisición e renovación dos vehículos, e en ocasións para a colocación de cargadores, tanto privados como públicos. Por outro lado, moitos concellos xa están ofrecendo incentivos, incluíndo nas súas ordenanzas reducións dos impostos de circulación para os vehículos eléctricos ou exención de pago nas prazas de aparcadoiro reguladas.

Sen embargo, é importante solucionar o inconveniente da inexistencia de puntos de recarga (rápida e ultrarápida) na vía pública que faciliten o uso dos vehículos eléctricos no día a día e dean unha opción de carga para aquelas persoas que non dispoñen dun aparcadoiro privado.

Unhas circunstancias que no noso concello con patentes, pois son numerosas vivendas e edificios que non contan con aparcamento privado e na vía pública tampouco existen puntos de recarga, co que a implantación resulta moito máis complicada. 

Por outra banda, tampouco hai indicios de que dende a administración local se estea traballando en mellorar esa implantación, pois o Plan de Mobilidade Urbana Sustentable, no que se comezou a traballar hai máis de dous anos, contempla nas súas sínteses de medidas, entre outras cuestións, coa instalación de puntos de recarga distribuídos polo concello. A día de hoxe non se instalou nin o primeiro.

Cabe recordar que existe unha rúa que foi reformada hai dous anos para desdobrala e na que o proxecto contemplaba a instalación de dous puntos de recarga. Dous anos despois esa infraestrutura non está funcionando e, a pesar de que dende Esquerda Unida interpelamos en varias ocasións para que se puxera en marcha o servizo, non se ven indicios de que nin a curto, nin a longo prazo O Grove vaia contar con puntos de recarga.

 Nos últimos anos realizáronse obras de acondicionamento, humanización e/ou modificación de diferentes rúas do casco urbano e en ningunha delas se contemplou a posibilidade de habilitar estes puntos de recarga, Alexandre Bóveda é un bo exemplo, pero tamén nos serve o actual desdobre de Beiramar ou a humanización do Sineiro, pois nos seus proxectos non está estipulado deixar preparada a rede eléctrica precisa para poñer en marcha este servizo.

Dende Esquerda Unida vemos necesaria a mellora do balance enerxético e medioambiental, e iso pasa por favorecer a utilización de vehículos menos contaminantes, co que a instalación dos puntos de recarga é unha das medidas máis importantes para esta implantación. Así mesmo, outorga un atractivo turístico para un sector que está en aumento e que programa os seus desprazamentos en función da autonomía dos seus vehículos e dos puntos de recarga existentes na súa ruta.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

1.      Instar ao goberno municipal a iniciar o proceso para poñer en funcionamento o punto de recarga para 2 vehículos eléctricos en Beiramar (Fronte a Confraría) para a cal xa existe a preinstalación logo da obra de desdobre.

2.      Instar ao goberno municipal a incluír puntos de recarga de vehículos eléctricos no tramo da actual obra de desdobre de Beiramar, preferiblemente na zona de Confín.

3.      En base ao punto 6.1.1 da liña estratéxica 6 das Sínteses do PMUS, instar ao goberno municipal a:

a)   Estudar e procurar a instalación de máis puntos de recarga VE na rede viaria do noso concello e incluír estes nos futuros proxectos de obras.

b)   Estudar e procurar a instalación de puntos de recarga nos estacionamentos das praias máis concorridas.

c)    Traballar nunha nova regulamentación que potencie a instalación de puntos de recarga nas novas edificacións.

4.      En base ao punto 6.1.2 da liña estratéxica 6 das Sínteses do PMUS, instar ao goberno municipal a que as futuras renovacións da flota de vehículos dos distintos servizos municipais e/ou novas adquisicións se realicen apostando pola tecnoloxía euro VI e que preferiblemente sexan vehículos eléctricos ou de gas. 

5.      En base ao punto 6.1.3 da liña estratéxica 6 das Sínteses do PMUS, instar ao goberno municipal a que se estude e aplique con celeridade a inclusión de reducións, bonificacións e/ou eliminación temporal do imposto de circulación para os vehículos eléctricos e a gas co propósito de incentivar a súa compra.  

xoves, 11 de febreiro de 2021

EU pide a constitución dunha Mesa Local pola Cultura e o Patrimonio

O Grupo Municipal de Esquerda Unida solicitará no pleno do mes de xaneiro a constitución dunha mesa local pola Cultura e o Patrimonio na que participen os partidos políticos, técnicos, asociacións culturais e demais axentes relacionados co mundo da cultura e o patrimonio.

A meta desta mesa é traballar de forma conxunta para recuperar, salvagardar, promover e divulgar o patrimonio cultural, etnográfico, arquitectónico,... do noso concello. Un foro de debate e deliberación do que saia unha folla de ruta no traballo a curto e longo prazo.

Nestes meses están xurdindo diferentes iniciativas colectivas e individuais relacionadas co noso patrimonio arquitectónico e arqueolóxico e dende Esquerda Unida consideramos que a única maneira de abordar estes e outros asuntos relacionados coa cultura e o patrimonio local pasa por facelo de maneira conxunta, cun traballo organizado e unha meta común, e iso pasa por unha mesa de traballo.


MOCIÓN INTEGRA

MOCIÓN PARA A CONSTITUCIÓN DA MESA LOCAL POLA CULTURA E O PATRIMONIO NO CONCELLO DO GROVE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grove sempre foi unha vila cunha gran inquedanza arredor da cultura e que dende sempre se empapou do bo saber, tanto de propios como de alleos, que dunha maneira ou outra deixaron ou están deixando o seu selo de identidade nesta vila, xa sexa con textos, pinturas, músicas ou a nivel arquitectónico e patrimonial coma poden ser xacementos arqueolóxicos, casas terreas mariñeiras, casas modernistas ou castelos que vemos que co paso do tempo estamos deixando morrer, perdendo así a nosa identidade propia.

Pero dende Esquerda Unida consideramos que non está todo perdido e que temos moito que gañar sumando esforzos na dirección correcta e seguir traballando para deixarlle ós nosos fillos e netos un Grove mellor.

Para iso, entendemos que o mellor modo é que políticos, técnicos e a sociedade se senten nun foro de debate e deliberación co propósito de recuperar, salvagardar, promover e divulgar o patrimonio cultural, etnográfico, arquitectónico,...

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

Instar ao goberno municipal a que no prazo de 1 mes se constitúa a Mesa Local pola Cultura e o Patrimonio, integrada por técnicos/as municipais, membros da corporación, colectivos culturais e sociais e demais axentes culturais e patrimoniais que teñan como meta a defensa, divulgación, recuperación e protección da cultura e o patrimonio do noso concello

sábado, 23 de xaneiro de 2021

EU pide a Xunta que ás traballadoras de axuda a domicilio se inclúan no grupo prioritario de vacinación

<a href='https://www.freepik.es/fotos/mujer'>Foto de Mujer creado por freepik - www.freepik.es</a>

O grupo municipal de Esquerda Unida presentará no pleno do vindeiro luns unha moción, pola vía de urxencia, na que se insta a Xunta de Galicia a incluír ás traballadoras do servizo de axuda a domicilio como grupo prioritario no plan de vacinación fronte á Covid-19.

O Plan Galego de Vacinación iniciouse a principios do 2021 coa vacinación de persoas residentes e traballadoras dos centros de maiores, continuando polo grupo de persoal sanitario considerado de primeira liña.

Esquerda Unida entende que as traballadoras de axuda a domicilio teñen que ser incluídas de xeito prioritario e inmediato no plan de vacinación. Estas traballadoras, que na súa maioría o fan de xeito precario, visitan un elevado número de domicilios diariamente, expóndose a ser infectadas ou a ser vector da enfermidade, motivos suficientes para incluílas no grupo prioritario.

Por ese motivo, Esquerda Unida pedirá no pleno o apoio unánime para pedir a Xunta de Galicia que as traballadoras de axuda a domicilio sexan vacinadas o máis axiña posible.

Moción completa:

PARA INCLUIR COMO GRUPO PRIORITARIO ÁS TRABALLADORAS DE AXUDA A DOMICILIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Plan Galego de Vacinación fronte ao Sars-COV2 iniciouse a principios de 2021 coa vacinación das persoas residentes e traballadoras dos centros de maiores, continuando, tras a segunda recepción de vacinas, polo grupo de persoal sanitario considerado de primeira liña. Esquerda Unida entende que a Xunta de Galicia debera incluír de xeito prioritario ás traballadoras de axuda a domicilio no plan de vacinación coma obxectivos inmediatos das seguintes vacinas.

A situación de envellecemento e dependencia está a facer que cada vez máis galegas e galegos precisen axuda para realizaren actividades básicas nos domicilios. Este papel está a ser cuberto en moitos casos por traballadoras subcontratadas polos concellos que visitan diversos domicilios de persoas vulnerables ao día.

É precisamente a precariedade coa que traballan e a cantidade elevada de domicilios que fan diariamente o principal motivo polo que deberan ser unha prioridade na vacinación, tal e como xa se fixo en outras Comunidades como Aragón.

A exposición destas persoas ten un alto risco de infección ao mesmo tempo que de ser un vector da enfermidade, con visitas diarias e domicilios, principalmente de persoas maiores susceptibles de contaxiarse facilmente de Covid-19, motivos suficientes para incluílas como grupo prioritario.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

O Pleno do Concello do Grove insta á Xunta de Galicia a:

-      Que inclúa como grupo prioritario no plan de vacinación, das seguintes vacinas, ás traballadoras de axuda a domicilio.

venres, 22 de xaneiro de 2021

EU insta a Augas de Galicia a realizar o cambio da tubaxe que subministra a auga a O Grove

Unha das roturas da tubaxe na Lanzada. Captura vídeo Todogrove

O grupo municipal de Esquerda Unida someterá ao pleno, deste vindeiro luns 25 de xaneiro, unha moción na que insta a Augas de Galicia e á Xunta de Galicia a redactar e presentar, o máis axiña posible, o proxecto de substitución da rede de abastecemento que subministra a auga potable ao Concello do Grove así como a que a administración autonómica comece a devandita obra neste 2021, asumindo o custo total da mesma.

A actual rede de abastecemento, que foi instalada a finais dos anos 80 ,atópase xa no fin da súa vida útil, si ben a maior gravidade xurde no tramo que chega ao Concello do Grove dende Vilalonga, pois a tubaxe atopase somerxida no mar e o deterioro que sufre e aínda maior debido a corrosión das augas mariñas. Isto provocou numerosas avarías nos últimos anos, a maioría no tramo da Lanzada, o que provoca que a súa reparación sexa toda unha odisea, pois hai que agardar a que baixe a marea para poder darlle solución, o que supón que a veciñanza do Grove poida ver restrinxido o subministro de auga.

Esta obra é unha prioridade para o Concello do Grove e a Mancomunidade do Salnés, e xa no 2016 o daquela presidente do ente supramunicipal ten acadado o compromiso con Augas de Galicia para a substitución da tubaxe. Pero a pesar dese compromiso e do anunciado no 2018, no que prometían o proxecto e orzamento para comezar a obra no 2019, a día de hoxe a obra segue sen proxecto e sen vistas de que se execute a curto prazo.

Por ese motivo, dende Esquerda Unida agardan que o Pleno aprobe por unanimidade a solicitude a Augas de Galicia e á Xunta de Galicia para que o cambio da tubaxe sexa unha realidade neste ano.

Moción íntegra:

PARA INSTAR A AUGAS DE GALICIA A AFRONTAR A SUBSTITUCIÓN DA TUBAXE QUE SUBMINISTRA A AUGA POTABLE A O GROVE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grove, ao igual que a maior parte da comarca do Salnés, recibe o subministro de auga potable dos depósitos situados en Treviscoso  (Vilanova de Arousa). As tubaxes foron instaladas a finais dos 80, co que o período de vida útil das mesmas está a piques de caducar se non o fixo xa. O problema máis grave xurde no tramo que chega a O Grove dende Vilalonga, pois ven somerxido no mar, co que a vida útil deste tramo viuse reducido de forma considerable debido a corrosión das augas mariñas.

As rupturas que ten sufrido a tubaxe neste tramo son numerosas nos últimos 5-6 anos, sobre todo no seu paso pola Lanzada. Tan só no 2020 contabilizáronse ao menos 5 avarías no noso límite municipal, algunha das cales se produciron en época estival. Traballar na súa reparación é toda unha odisea, pois é preciso agardar á baixamar para realizar as tarefas precisas, o que pode provocar que O Grove permaneza varias horas con restricións de auga ou mesmamente sen a totalidade do subministro, dependendo da época do ano.

Cando menos dende o 2016, o cambio da tubaxe que transcorre por debaixo do mar por unha nova canalización por terra é unha prioridade para O Grove e a Mancomunidade do Salnés. Son numerosas as publicacións onde o daquela presidente do ente supramunicipal, Gonzalo Durán, consideraba esencial esta obra e solicitaba a Augas de Galicia a súa prioritaria execución.

Tal e como consta nas publicacións de varios medios de comunicación, en marzo do 2016, unha reunión entre Augas de Galicia e a Mancomunidade do Salnés finalizaba co compromiso do ente dependente da Xunta de Galicia para mellorar a conexión de auga co Grove. A obra estimábase naquel entón en preto dos 1,8 millóns de euros. Dous anos despois, en abril de 2018, Augas de Galicia, que non cumprira co anunciado no 2016, volvía adquirir un compromiso co noso concello, esta vez para a redacción do proxecto da obra co propósito de concretar o orzamento real da execución do cambio da tubaxe. Poucos meses despois, Augas de Galicia dirixíase novamente á Mancomunidade do Salnés para indicarlle que o proxecto estaría rematado a finais de ano e que as obras darían comezo no 2019, para iso, os Orzamentos da Xunta de Galicia para ese 2019 incluirían unha partida orzamentaria para a instalación da nova tubaxe. Finalmente non houbo proxecto e os Orzamentos 2019 non incluíron nin un só euro para tal obra.

Van aló preto de 6 anos dende ese primeiro compromiso de Augas de Galicia coa Mancomunidade do Salnés para a substitución da tubaxe que subministra a auga potable as veciñas e veciños do Grove e case 3 anos do compromiso para redactar o proxecto e incluír nos orzamentos da Xunta a partida precisa para esta obra. A día de hoxe non está redactado o proxecto e ningún dos orzamentos pasados (2019 e 2020) nin o actual (2021) contemplaron nin contemplan partida algunha para afrontar unha obra esencial e primordial para a comarca, pero sobre todo para O Grove.

Dende Esquerda Unida arrincamos o compromiso da actual presidenta da Mancomunidade do Salnés para que a obra da nova canalización de auga potable para O Grove sexa unha prioridade absoluta para o organismo supramunicipal, ao igual que o foi para o anterior presidente na súa etapa. E queremos que tamén sexa unha prioridade para Augas de Galicia e a Xunta de Galicia, pero sobre todo queremos que sexa unha realidade e para iso é preciso que dunha vez por todas redacten o proxecto de execución e destinen o orzamento preciso para asumir a obra, que nos consideramos ten que ser do 100%, xa que é competencia desta administración.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

O Pleno do Concello do Grove insta a Augas de Galicia e a Xunta de Galicia a:

1-   Redactar e presentar o máis axiña posible o proxecto de substitución da rede de abastecemento que subministra a auga potable ao concello do Grove, derivando por terra a canalización que se atopa nestes momentos soterrada baixo o mar.

2-   Comezar neste 2021 a devandita obra e a asumir o 100% do custo da mesma.

 mércores, 23 de decembro de 2020

EU denuncia o cobro da taxa do lixo o día antes de noiteboa

Os esquerdistas alertan que o cobro do 2º semestre da taxa do lixo, que sempre se realiza en febreiro do ano seguinte, foi adiantado a este mes de decembro, nunha época na que os gastos familiares son moito maiores e a economía local minguo como consecuencia da crise sanitaria pola Covid-19.

Denuncian que o concello incumpre o calendario fiscal e consideran esta decisión errónea e contraproducente á vez que lembran a súa proposta, rexeitada por Cacabelos, para fraccionar mensualmente os pagos das taxas e impostos municipais.

O Grove, 23 de decembro de 2020.- A menos dunha semana para rematar o ano, e cando parecía que este 2020 non podería traer máis sorpresas, o Concello do Grove abráianos novamente. Esta semana a veciñanza viu como nas súas contas se lles aplicaba a taxa de lixo correspondente ao segundo semestre deste ano, indican dende Esquerda Unida. Un cobro que de sempre se aplicou nos primeiros dous meses do ano vencido, isto significa que este recibo se debería cobrar a mediados de febreiro do 2021, pero o goberno municipal decidiu adiantar a este mes de decembro. Os esquerdistas consideran que se xa o 2020 é un ano no que moitos negocios e familias se atopan afogadas economicamente como consecuencia da crise sanitaria producida pola Covid-19, este adianto do cobro da taxa do lixo supón un afogamento maior para a veciñanza, máxime nun mes no que os gastos son moito maiores debido á festividade do Nadal. Unha decisión do goberno socialista que non comparten e rexeitan dende Esquerda Unida.

A agrupación esquerdista denuncia que con este cobro –por primeira vez a veciñanza ten que asumir tres pagos desta taxa nun mesmo ano, pois en febreiro realizouse o cobro do 2º semestre do 2019, en agosto o cobro do 1º semestre do 2020 e agora o do 2º semestre– o goberno dirixido por Jose Cacabelos sáltase o calendario fiscal aprobado e publicado na web do Concello.

Dende Esquerda Unida non entenden esta decisión, e pedirán explicacións, aínda que asumen cal será a resposta do executivo de Cacabelos, botando balóns fora e exculpándose nunha decisión administrativa, como fai sempre que as decisións repercuten negativamente na veciñanza. Pero para os esquerdistas a realidade é ben distinta e esta decisión atende exclusivamente á pésima xestión do goberno socialista, que en lugar de axudar aos negocios e á veciñanza decide afogalos economicamente para salvagardar os sobrecustos das obras e os seus propios soldos.

Así mesmo, en Esquerda Unida lembran que en numerosas ocasións propuxeron un calendario fiscal máis flexible e fraccionado, co que a veciñanza puidera pagar os seus impostos e taxas municipais en cotas mensuais, trimestrais ou semestrais, o que ofrecería maior control nas contas familiares e liquidez no Concello. Unha proposta que dende o goberno socialista se negaron a aplicar, ao igual que non aplicaron ningunha das medidas económicas e sociais propostas polo Grupo Municipal de Esquerda Unida durante a Alerta Sanitaria derivada da Covid-19.

Por último, os esquerdistas pregúntanse se o concello é consciente do sobrecusto e o dano económico que lle acaba de ocasionar á veciñanza ao cobrarlle, a un día da celebración da noiteboa, un recibo que non contaban con pagar ata mediados de febreiro do 2021.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove


sábado, 5 de decembro de 2020

EU acada o compromiso da Presidenta da Mancomunidade para dar prioridade ao cambio da tubaxe de auga do Grove

O voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero, acadou no día de onte o compromiso de Marta Giraldez para que no 2021 a Mancomunidade do Salnés dea prioridade absoluta ao cambio da tubaxe que subministra a auga potable ao Grove. Solicita que Augas de Galicia presente dunha vez por todas o proxecto e financie o 100% da obra. Presentarán unha moción para iso no vindeiro pleno grovense.

A presidenta da Mancomunidade tamén se comprometeu co esquerdista a ver as opcións de devolver ao Grove a Escola de Hostalería e realizar cursos e talleres mancomunados no concello meco.

O Grove, 5 de decembro de 2020.- O pasado xoves, celebrouse o pleno da Mancomunidade do Salnés onde se aprobaron os orzamentos para o 2021. Se ben a opción coa que partía de inicio o representante de Esquerda Unida, José Antonio Otero, era votar en contra dos orzamentos da mancomunidade, logo de ver que novamente as contas da Mancomunidade non contemplaban partida algunha para o cambio da tubaxe que subministra a auga potable para o Concello do Grove, finalmente decantouse pola abstención, logo de arrincar o compromiso da Presidenta, Marta Giraldez, a dar prioridade absoluta a esta obra no vindeiro ano.

Así mesmo, o compromiso acadado polo esquerdista contempla que no momento en que se teña coñecemento do proxecto (que está pendente de entregar por Augas de Galicia) e do custo da obra, a Mancomunidade procurará o financiamento que lle pertenza, no caso de que o ente autonómico finalmente non se faga cargo do 100% da mesma. Un financiamento que podería chegar dos fondos FEDER, de subvencións da Deputación ou a través do orzamento da propia mancomunidade.

Esquerda Unida logra así que se lle dea prioridade a unha obra de gran importancia para O Grove e arremeten ao mesmo tempo contra Augas de Galicia, aos que tachan de incompetentes por non ter presentado aínda un proxecto de execución logo de comprometerse a telo rematado no 2018. Solicitan tamén que sexa o ente dependente da Xunta de Galicia quen financie ao 100% o cambio da tubaxe, “cuestión á que tamén se comprometeron hai uns anos”, indican os esquerdistas.

Para dar forza a esa petición, José Antonio Otero, anuncia que no vindeiro pleno do Concello do Grove, presentarán unha moción solicitando a Augas de Galicia a execución da obra e o seu total financiamento. O voceiro de EU considera que “xa chegou de burlas e de que a Xunta de Galicia menosprece ao noso concello”. “A administración Autonómica ten unha débeda histórica co Grove e esta obra é unha das prioritarias, xa que son preto de 11.000 persoas (máis de 20.000 no verán) as que poden quedar sen abastecemento de auga se se produce unha nova ruptura da tubaxe”, sentencia Otero.

Ademais do compromiso da obra de abastecemento de auga, José Antonio Otero, logrou tamén o compromiso da Presidenta da Mancomunidade do Salnés a valorar as opcións para devolver a O Grove a Escola de Hostalería e a achegar ao concello grovense máis cursos e talleres organizados pola propia mancomunidade.

Sobre a Escola de Hostalería, o esquerdista recorda que esta escola naceu no Grove e estivo vencellada ao concello meco ata que, por decisión da mancomunidade durante a época de Durán, se decidiu trasladar a Sanxenxo. Otero indica que iso foi “unha usurpación en toda regra” e pide que a escola regrese ao seu lugar de orixe. Máxime cando, segundo o esquerdista, a mancomunidade está pagando un aluguer polas instalacións onde se desenrola a Escola e O Grove conta co espazo adaptado e o seu uso é gratuíto.

sábado, 28 de novembro de 2020

O Grove mostra o seu apoio e solidarízase co pobo saharauí

O pleno do Grove mostrou por unanimidade o seu apoio e solidariedade co pobo saharauí ante a agresión marroquí que viola as fronteiras e os acordos de paz establecidos en 1991 e que tamén representa unha ruptura do cesamento do fogo. 

Así mesmo, O Grove apoia dereito do pobo saharauí á celebración dun referendo de autodeterminación recoñecido pola ONU en varias resolución dos Consello de Seguridade.

A moción foi presentada polo Grupo Municipal de Esquerda e defendida polo seu voceiro, que asegurou que a pesar de ser unha moción que excede os límites municipais O Grove como pobo solidario e con vínculos co Sáhara -moitos veciñas e veciños teñen acollido durante moitos anos en época estival a nenas e nenos dos campamentos de refuxiados saharauís- non podía pasar por alto esta situación e debía mostrar o seu apoio e defender o dereito a decidir o seu futuro.


MOCIÓN INTEGRA DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA

MOCIÓN ANTE O CONFLITO NA ZONA DESMILITARIZADA DO SUR DO SÁHARA E A AGRESIÓN MILITAR MARROQUINA NO GUERGUERAT

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Neste ano 2020 veñen de cumprise 45 anos do abandono ao pobo saharaui e da ocupación ilegal de Marrocos nos territorios do Sáhara Occidental. 45 anos no que este pobo ten sufrido os rigores do deserto, o espolio dos seus recursos naturais pola potencia ocupante e o desleixo da Comunidade Internacional, incapaz en máis de catro décadas de dar cumprimento aos acordos da ONU para permitir a liberdade e independencia do pobo saharauí no seu territorio.

A noite do 13 ao 14 de novembro, tropas regulares da Forzas Armadas Reais (FAR) de Marrocos penetraron na zona desmilitarizada do extremo sur do Sáhara para reprimir unha mobilización pacífica de mulleres e homes saharauís no Gerguerat. En realidade, Marrocos ven de realizar tres fendas no muro que construíu hai décadas de máis de 2700 km para realizar unha incursión militar en territorio saharauí coa escusa de dar por rematada a concentración que protestaba polos incumprimentos marroquís no tocante ao paso do Guerguerat e o uso fraudulento de milleiros de camións entre a franxa que separa a aduana marroquí e a fronteira con Mauritania, un paso fronteirizo ilegal e que nos últimos meses estaba a ser militarizado polo goberno marroquí, feito que xerou unha protesta pacífica da poboación saharauí ante unha agresión territorial intolerable.

Esta acción militar ilegal e contraria aos acordos da ONU realizada por tropas marroquís foi a causante dun intercambio de disparos por primeira vez en décadas entre as forzas da Fronte Polisaria e das FAR de Marrocos. A estas alturas descoñécese o número de vítimas pero é evidente a gravidade dos feitos que poden dar ao traste cun alto o fogo que persistía, non sen complicacións, dende 1991.

Non obstante, a única solución a este conflito non é a guerra, senón a organización sen máis demora dun referendo de autodeterminación que pregunte ao pobo saharauí se quere a independencia ou a súa integración en Marrocos. Iso é o que se acordou en varias resolucións das Nacións Unidas e debe cumprirse. O pobo saharauí ten dereito a iso, pero este referendo esta vez non pode agardar.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

O Pleno do Concello do Grove:

  1. Expresa o seu apoio e solidariedade co pobo saharauí ante a agresión marroquí que viola as fronteiras e os Acordos de Paz establecidos en 1991 e que tamén representa unha ruptura do cesamento do fogo, ademais de apoiar o seu dereito de autodeterminación a recoñecida pola ONU na resolución 690 do Consello de Seguridade de 29 de abril de 1991.
  2. Instar ao goberno de España, como antiga metrópole colonial e administradora de iure, a establecer un traballo diplomático para evitar a guerra sen que esta signifique a renuncia do pobo saharauí á defensa da integridade do seu territorio e os dereitos humanos da poboación afectada pola ocupación marroquí.
  3. Así mesmo, insta a que esas accións diplomáticas de máis alto nivel vaian encamiñadas a acordar unha data firme de celebración do referendo de autodeterminación do Sáhara Occidental en cumprimento dos acordos internacionais.

O Concello adherirase á Rede de Entidades Local para desenrolar o ODS da axenda 2030


O Pleno aprobou por unanimidade a moción de Esquerda Unida que instaba ao Concello do Grove a adherirse  á "REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENVOLVEMENTO DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA AXENDA 2030" da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

Esta adhesión permitirá:

  • Promover o coñecemento, sensibilización e implantación dos ODS da Axenda 2030 nas entidades locais españolas, mediante o fortalecemento institucional e a implicación dos diferentes actores locais.
  • Fortalecer e lexitimar o papel estratéxico que xogan as autoridades locais no desenvolvemento da Axenda 2030 en España para conseguir a mellor incidencia política, promovendo o traballo en rede e a procura de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local e unha adecuada articulación multinivel (central, autonómica e local) e multi-actor para a construción e implementación da Axenda 2030 en nivel local.
  • Actuar como foro de intercambio e experiencias entre os Gobernos Locais que integran a Rede. - Ofrecer servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros, formación de técnicos e a mutua cooperación entre as autoridades das entidades locais na localización dos ODS da Axenda 2030 en España.
  • Traballar cos Gobernos Locais liñas de actuación concretas tras a crise provocada pola Covid-19 para dar unha resposta ao territorio aliñada coa Axenda 2030. 

 

MOCIÓN COMPLETA:

MOCIÓN PARA ADHERIRSE Á "REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENROLAR OS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLES DA AXENDA 2030" DA FEMP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Axenda 2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), aprobada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas o 25 de setembro de 2015, converteuse na axenda internacional máis ambiciosa da humanidade. Por primeira vez, unha estratexia destas dimensións asúmese desde unha perspectiva holística: social, cultural, económica e medio ambiental.

O pasado 25 de setembro cumpríanse 5 anos desde que se adoptase a Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), un fito fundamental no que o noso país comprometíase a afrontar os grandes retos do noso tempo, poñer fin á pobreza, reducir a desigualdade, lograr a igualdade de xénero, atallar a emerxencia climática ou garantir o traballo decente.

Cumprir 5 anos supón valorar o traballo realizado por moitos dos actores durante todos estes anos, pero tamén afrontar que só temos unha década por diante e que necesitamos profundar nas nosas accións se queremos cumprir coa Axenda 2030. É o momento de pasar das palabras aos feitos e reafirmar o noso compromiso con políticas decididas que nos leven a alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Detrás da Axenda 2030 e de todos e cada un dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible está precisamente mellorar a vida da xente do noso país, poñendo os grandes problemas sobre a mesa e sobre todo a vontade política para poñerlles fin.

O Concello do Grove é membro da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

A FEMP foi incluída polo Goberno español no Plan de Acción de España para a implementación da Axenda 2030, como institución panca no impulso da Axenda 2030.

O pasado 21 de setembro de 2019, no XII Pleno da FEMP, renovouse e reforzou politicamente o liderado e compromiso de aterrar os ODS nas cidades e territorios, a través da Declaración específica en favor da Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

A Xunta de Goberno da FEMP aprobou o 26 de novembro de 2019 a creación da "Rede de Entidades locais para desenvolver os ODS da Axenda 2030".

Dita Rede -sen personalidade xurídica propia diferente á FEMP- constituirase cos Gobernos Locais que se comprometan a implementar os ODS da Axenda 2030 de forma transversal nas políticas públicas municipais. O seu principal obxectivo será favorecer a coordinación de actuacións entre os Gobernos Locais permitindo alcanzar mellores resultados na implementación da Axenda 2030 nos municipios e provincias, a través da localización e desenvolvemento dos ODS no ámbito local.

A Rede será o instrumento que ofrecerá ferramentas aos Gobernos Locais para que logren os seus obxectivos, de acordo coa implementación da Axenda 2030 en España. E, ademais, ofrecerá aos Gobernos Locais pautas, información e propostas de actuación para facer fronte á crise provocada pola COVID-19, tendo moi presente unha das principais premisas da Axenda 2030: non deixar a ninguén atrás.

Pero este camiño só o lograremos percorrer se contamos co traballo fundamental dos Concellos, cuxa labor é clave para a localización da Axenda 2030 e o seu traballo diario é o que maior impacto ten sobre o día a día da xente. Temos a misión de levar a Axenda a cada rúa, a cada barrio e a cada praza porque os ODS son o mellor instrumento para mellorar o noso país. Significa apostar por uns servizos públicos de calidade, por unha educación e sanidade debidamente financiadas, por cidades e vilas sostibles que teñan todos os servizos que necesitan, pola mobilidade sostible e pola protección da nosa contorna natural. E supón tamén promover o consumo local, apoiar aos produtores das nosas rexións, traballar por uns servizos sociais sólidos en cada lugar e garantir, en definitiva, que avanzamos cara un país máis xusto e sostible.

Os Obxectivos da Rede son os seguintes:

·     Promover o coñecemento, sensibilización e implantación dos ODS da Axenda 2030 nas entidades locais españolas, mediante o fortalecemento institucional e a implicación dos diferentes actores locais.

·  Fortalecer e lexitimar o papel estratéxico que xogan as autoridades locais no desenvolvemento da Axenda 2030 en España para conseguir a mellor incidencia política, promovendo o traballo en rede e a procura de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local e unha adecuada articulación multinivel (central, autonómica e local) e multi-actor para a construción e implementación da Axenda 2030 en nivel local.

·   Actuar como foro de intercambio e experiencias entre os Gobernos Locais que integran a Rede. - Ofrecer servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros, formación de técnicos e a mutua cooperación entre as autoridades das entidades locais na localización dos ODS da Axenda 2030 en España.

·     Traballar cos Gobernos Locais liñas de actuación concretas tras a crise provocada pola Covid-19 para dar unha resposta ao territorio aliñada coa Axenda 2030.

Entendemos que o noso Concello debe ser parte activa desta rede dentro da FEMP.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO


PRIMEIRO.- Que o Concello do Grove se adhira á "REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENVOLVEMENTO DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA AXENDA 2030" da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

SEGUNDO.- Instar á Alcaldía para realizar os trámites oportunos para a devandita adhesión.

TERCEIRO.- Instar ó goberno local a iniciar os traballos para aprobar un Plan de Actuación ou Estratexia Local, no que se elabore unha análise de situación e un plan de localización e implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030.

martes, 27 de outubro de 2020

O Pleno aproba por unanimidade a moción de EU do 25N-Día Contra a Violencia de Xénero

O Pleno aprobou no día de onte por unanimidade a moción presentada pola concelleira de Esquerda Unida, Cristina Domínguez, relativa ao 25 de novembro -Día Internacional Contra a Violencia de Xénero-. 

A moción contemplaba un total de 11 propostas de acordo entre as que destacan a de instar ao goberno do estado a modificar a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero para incluír as violencias contra as mulleres fóra do ámbito da parella ou exparella, incorporar a violencia sexual, laboral, institucional, os ventres de aluguer e a prostitución; instar ao goberno do estado a desenvolver unha Lei Integral para a loita de trata de seres humanos; impulsar plans de igualdade con suficientes recursos humanos e materiais; implementar a educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero dende a óptica feminista e a diversidade en todas as fases educativas; desenvolver plans de formación e sensibilización ao persoal sanitario, xurídico e as forzas e corpos de seguridade; fortalecer a rede pública de atención a vítimas; e profundar nas campañas de concienciación.

Moción completa: 

25 DE NOVEMBRO 2020

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Este 2020 está marcado pola pandemia da Covid-19 e a crise social e económica. Esta situación, volve evidenciar as desigualdades de xénero que sosteñen a un sistema que non protexe, nin ofrece vidas dignas e seguras ás mulleres. A situación de confinamento, as limitacións á mobilidade e as consecuencias das medidas tomadas para facer fronte ao coronavirus, intensificaron as violencias machistas.

Moitas mulleres atopáronse encerradas cos seus maltratadores nunha especial situación de vulnerabilidade e incerteza. Durante o primeiras seis semanas de corentena realizáronse máis de 4.000 detencións por violencia machista, ademais vemos un aumento de máis do 50% do uso servizo telefónico do 016 e de máis dun 100% do seu uso  online. Segundo os datos do Ministerio de Igualdade, as chamadas ao 016 incrementáronse no mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019, e as consultas  online incrementáronse ese mesmo mes case un 600% comparado con abril do ano anterior.

Así mesmo, a pandemia do COVID-19 resaltou as diferentes fendas de xénero que seguen existindo en todos os ámbitos da nosa sociedade. Durante este período, as mulleres foron as protagonistas, tanto no ámbito sanitario —sendo elas a inmensa maioría de persoas traballadoras— como no ámbito dos coidados, vivindo situacións de precariedade e risco para a saúde para as empregadas do fogar e atención domiciliaria.

Segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), as mulleres son maioritarias nos postos de primeira liña de combate da epidemia. Elas representan o 51% do persoal médico, o 84% de enfermería, o 72% en farmacia, o 82% en psicoloxía e un 85% do persoal que traballa nas residencias de maiores e persoas dependentes onde se deron as peores cifras de falecementos. Tamén son maioritarias noutros servizos esenciais como son o comercio e a alimentación, a limpeza de hospitais e representan a práctica totalidade das empregadas do fogar, dos coidados.

A isto súmase a maior carga das mulleres nas tarefas de coidados. O 70% destas tarefas son realizadas polas mulleres e neste contexto de coronavirus sufriron unha maior sobrecarga tanto polas condicións laborais do teletraballo, como polo coidado do fogar, menores e persoas dependentes. Esta sobrecarga de traballo non se viu respondida con mecanismos de corresponsabilidade desde todos os ámbitos: administracións, empresas e fogares. Especialmente afectadas están as familias monoparentais, das que oito de cada dez teñen a unha muller á fronte.

Doutra banda, estímase que a nova crise económica vai afectar máis ás mulleres máis vulnerables que, en moitos casos, dependen economicamente das súas parellas. Fronte a esta situación, elaboráronse pactos pola recuperación económica en todos os niveis da administración para incidir e compensar os efectos da pandemia. Pero diversos expertos, expertas e organismos nacionais e internacionais (Ministerio de Igualdade, ONU,  PNUD, etc.) están a alertar de que en épocas de crise o enfoque de xénero é un dos puntos que as administracións tachan da súa axenda, mentres que precisamente é nestas crises cando debemos reforzar a nosa mirada cara ás mulleres e as nenas, para poder paliar o dano real causado a todos os niveis das súas vidas.

E é neste sentido onde é imprescindible aplicar a perspectiva de xénero como ferramenta de análise que nos permite introducir cambios reais e concretos cara á construción dunha sociedade igualitaria. Algo que debería estar presente en calquera plan de reconstrución para evitar un retroceso nos dereitos adquiridos.

A Comisión Europea recoñece que se non se avanza en políticas de xénero costaranos 70 anos alcanzar unha igualdade de salario entre homes e mulleres, 40 anos a correponsabilidade do traballo doméstico e 20 anos alcanzar políticas de xénero.

As crises anteriores incrementaron as desigualdades e discriminacións. A maioría de mulleres atópanse nas posicións máis precarias e vulnerables tanto no aspecto laboral coma no social. Esta crise non a imos a pagar nós, necesitamos políticas que poñan a protección das persoas no centro, especialmente as máis vulnerables e as que van sufrir as peores consecuencias.

Por todo iso, é urxente a posta en marcha e profundización das actuacións do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para despregar xa medidas e políticas igualitarias nesta situación de crise  multidimensional. E á súa vez, para iso é fundamental unha reconsideración dos nosos servizos públicos que estando feridos de morte, non poden atendernos nin garantir os nosos dereitos e protexer as nosas vidas. Necesitamos unha aposta clara pola ampliación de recursos e reestruturación do público e o común.

Pero a esta situación de crise, súmanse outras que describen unha realidade preocupante, como é a situación das e dos menores ante as violencias machistas. Segundo os datos do Informe de Menores e Violencia de Xénero o 24% da mocidade no noso país entre 14 e 18 anos foi testemuña de episodios de violencia machista cara á súa nai e, deles, o 77% confesa que foi maltratado/a directamente polo mesmo agresor, dos cales o 70% era o seu pai.

Estamos a vivir un colapso duns servizos xurídicos, sociais e sanitarios precarizados e recortados xa antes da crise do Coronavirus, que non poden pagar as vítimas de violencias machistas. Debemos resolver de forma urxente o acceso, a ampliación de tempo, dereitos e medidas de protección ás mulleres que conseguen a acreditación de vítima de Violencia de Xénero. A vixencia de dous anos para todas as actuacións (sen estimar tempos diferentes para diferentes actuacións) non é suficiente para que unha muller refaga a súa vida e poida acceder aos diferentes recursos que expón a lei, en canto a cuestións laborais, de formación (como as oposicións) e outras medidas de apoio sociolaboral.

E por último, consideramos urxente o recoñecemento de todas as violencias machistas que afectan de forma incisiva na vida das mulleres e fomentan a cultura da violación e a violencia.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte,

Proposta de acordo:

PRIMEIRO: Instar ao Goberno de España a que se modifique a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero ampliando a propia definición de violencia de xénero, cumprindo co ratificado dentro o Convenio de Istambul en 2014. É dicir, que se inclúan as violencias contra as mulleres fóra do ámbito da parella ou  exparella, que se incorpore a violencia sexual, laboral, institucional e tamén que se incorporen os ventres de aluguer e a prostitución como violencia de xénero.

●  SEGUNDO: Instar ao Goberno de España a que se desenvolva unha Lei Integral para loitar contra Trata de Seres humanos, que ademais de previr e perseguir esta secuela e ás redes de delincuentes que se  lucran con esta «escravitude moderna», conteña un plan de integración para as miles de vítimas, a maior parte mulleres e nenas, aínda sen cuantificar no Estado español, que é un dos principais destinos europeos das  migrantes captadas polas redes para exercer a prostitución.

TERCEIRO: Instar a que na comisión sectorial de igualdade se amplíe o tempo de acreditación de vítima de violencia de xénero para posibilitar a súa inclusión en procesos de incorporación sociolaboral.

CUARTO:       Realizar un informe de impacto de xénero das propostas recollidas nos plans de reconstrución para incluír os factores de corrección necesarios para evitar aumentar os desequilibrios de xénero existentes.

QUINTO: Impulsar plans de igualdade con suficientes recursos humanos e materiais. Así como mellorar os datos para a sensibilización social e a planificación e avaliación das políticas de igualdade.

SEXTO: Avaliar a posta en marcha do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero nas entidades locais e autonómicas para garantir que se está utilizando de maneira adecuada e os obxectivos que se están traballando.

SÉTIMO: Implementar a educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero desde a óptica feminista e desde a diversidade en todas as fases educativas.

OITAVO: Reforzar as actuacións con menores en contexto de violencia de xénero e as actuacións dos puntos de encontro para adecuarse ao contexto.

NOVENO: Desenvolver plans de formación e sensibilización contra a violencia de xénero de obrigado cumprimento ao persoal sanitario, educativo, xurídico e ás Forzas e Corpos de Seguridade, con cursos mantidos no tempo, actualizados e avaliables.

DÉCIMO: Fortalecer a rede pública de atención ás vítimas  internalizando os servizos de atención directa, de acollida e a atención do teléfono de atención á violencia para posibilitar empregos dignos como primeiro paso para a boa atención, información e asistencia das vítimas de  VX.

UNDÉCIMO: Desenvolver e profundar nas campañas de concienciación e información específicas para o contexto actual, implicando ás contornas próximas ás mulleres que sofren a violencia para que as apoien e comuniquen a situación ás administracións correspondentes.