martes, 27 de outubro de 2020

O Pleno aproba por unanimidade a moción de EU do 25N-Día Contra a Violencia de Xénero

O Pleno aprobou no día de onte por unanimidade a moción presentada pola concelleira de Esquerda Unida, Cristina Domínguez, relativa ao 25 de novembro -Día Internacional Contra a Violencia de Xénero-. 

A moción contemplaba un total de 11 propostas de acordo entre as que destacan a de instar ao goberno do estado a modificar a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero para incluír as violencias contra as mulleres fóra do ámbito da parella ou exparella, incorporar a violencia sexual, laboral, institucional, os ventres de aluguer e a prostitución; instar ao goberno do estado a desenvolver unha Lei Integral para a loita de trata de seres humanos; impulsar plans de igualdade con suficientes recursos humanos e materiais; implementar a educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero dende a óptica feminista e a diversidade en todas as fases educativas; desenvolver plans de formación e sensibilización ao persoal sanitario, xurídico e as forzas e corpos de seguridade; fortalecer a rede pública de atención a vítimas; e profundar nas campañas de concienciación.

Moción completa: 

25 DE NOVEMBRO 2020

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Este 2020 está marcado pola pandemia da Covid-19 e a crise social e económica. Esta situación, volve evidenciar as desigualdades de xénero que sosteñen a un sistema que non protexe, nin ofrece vidas dignas e seguras ás mulleres. A situación de confinamento, as limitacións á mobilidade e as consecuencias das medidas tomadas para facer fronte ao coronavirus, intensificaron as violencias machistas.

Moitas mulleres atopáronse encerradas cos seus maltratadores nunha especial situación de vulnerabilidade e incerteza. Durante o primeiras seis semanas de corentena realizáronse máis de 4.000 detencións por violencia machista, ademais vemos un aumento de máis do 50% do uso servizo telefónico do 016 e de máis dun 100% do seu uso  online. Segundo os datos do Ministerio de Igualdade, as chamadas ao 016 incrementáronse no mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019, e as consultas  online incrementáronse ese mesmo mes case un 600% comparado con abril do ano anterior.

Así mesmo, a pandemia do COVID-19 resaltou as diferentes fendas de xénero que seguen existindo en todos os ámbitos da nosa sociedade. Durante este período, as mulleres foron as protagonistas, tanto no ámbito sanitario —sendo elas a inmensa maioría de persoas traballadoras— como no ámbito dos coidados, vivindo situacións de precariedade e risco para a saúde para as empregadas do fogar e atención domiciliaria.

Segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), as mulleres son maioritarias nos postos de primeira liña de combate da epidemia. Elas representan o 51% do persoal médico, o 84% de enfermería, o 72% en farmacia, o 82% en psicoloxía e un 85% do persoal que traballa nas residencias de maiores e persoas dependentes onde se deron as peores cifras de falecementos. Tamén son maioritarias noutros servizos esenciais como son o comercio e a alimentación, a limpeza de hospitais e representan a práctica totalidade das empregadas do fogar, dos coidados.

A isto súmase a maior carga das mulleres nas tarefas de coidados. O 70% destas tarefas son realizadas polas mulleres e neste contexto de coronavirus sufriron unha maior sobrecarga tanto polas condicións laborais do teletraballo, como polo coidado do fogar, menores e persoas dependentes. Esta sobrecarga de traballo non se viu respondida con mecanismos de corresponsabilidade desde todos os ámbitos: administracións, empresas e fogares. Especialmente afectadas están as familias monoparentais, das que oito de cada dez teñen a unha muller á fronte.

Doutra banda, estímase que a nova crise económica vai afectar máis ás mulleres máis vulnerables que, en moitos casos, dependen economicamente das súas parellas. Fronte a esta situación, elaboráronse pactos pola recuperación económica en todos os niveis da administración para incidir e compensar os efectos da pandemia. Pero diversos expertos, expertas e organismos nacionais e internacionais (Ministerio de Igualdade, ONU,  PNUD, etc.) están a alertar de que en épocas de crise o enfoque de xénero é un dos puntos que as administracións tachan da súa axenda, mentres que precisamente é nestas crises cando debemos reforzar a nosa mirada cara ás mulleres e as nenas, para poder paliar o dano real causado a todos os niveis das súas vidas.

E é neste sentido onde é imprescindible aplicar a perspectiva de xénero como ferramenta de análise que nos permite introducir cambios reais e concretos cara á construción dunha sociedade igualitaria. Algo que debería estar presente en calquera plan de reconstrución para evitar un retroceso nos dereitos adquiridos.

A Comisión Europea recoñece que se non se avanza en políticas de xénero costaranos 70 anos alcanzar unha igualdade de salario entre homes e mulleres, 40 anos a correponsabilidade do traballo doméstico e 20 anos alcanzar políticas de xénero.

As crises anteriores incrementaron as desigualdades e discriminacións. A maioría de mulleres atópanse nas posicións máis precarias e vulnerables tanto no aspecto laboral coma no social. Esta crise non a imos a pagar nós, necesitamos políticas que poñan a protección das persoas no centro, especialmente as máis vulnerables e as que van sufrir as peores consecuencias.

Por todo iso, é urxente a posta en marcha e profundización das actuacións do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para despregar xa medidas e políticas igualitarias nesta situación de crise  multidimensional. E á súa vez, para iso é fundamental unha reconsideración dos nosos servizos públicos que estando feridos de morte, non poden atendernos nin garantir os nosos dereitos e protexer as nosas vidas. Necesitamos unha aposta clara pola ampliación de recursos e reestruturación do público e o común.

Pero a esta situación de crise, súmanse outras que describen unha realidade preocupante, como é a situación das e dos menores ante as violencias machistas. Segundo os datos do Informe de Menores e Violencia de Xénero o 24% da mocidade no noso país entre 14 e 18 anos foi testemuña de episodios de violencia machista cara á súa nai e, deles, o 77% confesa que foi maltratado/a directamente polo mesmo agresor, dos cales o 70% era o seu pai.

Estamos a vivir un colapso duns servizos xurídicos, sociais e sanitarios precarizados e recortados xa antes da crise do Coronavirus, que non poden pagar as vítimas de violencias machistas. Debemos resolver de forma urxente o acceso, a ampliación de tempo, dereitos e medidas de protección ás mulleres que conseguen a acreditación de vítima de Violencia de Xénero. A vixencia de dous anos para todas as actuacións (sen estimar tempos diferentes para diferentes actuacións) non é suficiente para que unha muller refaga a súa vida e poida acceder aos diferentes recursos que expón a lei, en canto a cuestións laborais, de formación (como as oposicións) e outras medidas de apoio sociolaboral.

E por último, consideramos urxente o recoñecemento de todas as violencias machistas que afectan de forma incisiva na vida das mulleres e fomentan a cultura da violación e a violencia.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte,

Proposta de acordo:

PRIMEIRO: Instar ao Goberno de España a que se modifique a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero ampliando a propia definición de violencia de xénero, cumprindo co ratificado dentro o Convenio de Istambul en 2014. É dicir, que se inclúan as violencias contra as mulleres fóra do ámbito da parella ou  exparella, que se incorpore a violencia sexual, laboral, institucional e tamén que se incorporen os ventres de aluguer e a prostitución como violencia de xénero.

●  SEGUNDO: Instar ao Goberno de España a que se desenvolva unha Lei Integral para loitar contra Trata de Seres humanos, que ademais de previr e perseguir esta secuela e ás redes de delincuentes que se  lucran con esta «escravitude moderna», conteña un plan de integración para as miles de vítimas, a maior parte mulleres e nenas, aínda sen cuantificar no Estado español, que é un dos principais destinos europeos das  migrantes captadas polas redes para exercer a prostitución.

TERCEIRO: Instar a que na comisión sectorial de igualdade se amplíe o tempo de acreditación de vítima de violencia de xénero para posibilitar a súa inclusión en procesos de incorporación sociolaboral.

CUARTO:       Realizar un informe de impacto de xénero das propostas recollidas nos plans de reconstrución para incluír os factores de corrección necesarios para evitar aumentar os desequilibrios de xénero existentes.

QUINTO: Impulsar plans de igualdade con suficientes recursos humanos e materiais. Así como mellorar os datos para a sensibilización social e a planificación e avaliación das políticas de igualdade.

SEXTO: Avaliar a posta en marcha do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero nas entidades locais e autonómicas para garantir que se está utilizando de maneira adecuada e os obxectivos que se están traballando.

SÉTIMO: Implementar a educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero desde a óptica feminista e desde a diversidade en todas as fases educativas.

OITAVO: Reforzar as actuacións con menores en contexto de violencia de xénero e as actuacións dos puntos de encontro para adecuarse ao contexto.

NOVENO: Desenvolver plans de formación e sensibilización contra a violencia de xénero de obrigado cumprimento ao persoal sanitario, educativo, xurídico e ás Forzas e Corpos de Seguridade, con cursos mantidos no tempo, actualizados e avaliables.

DÉCIMO: Fortalecer a rede pública de atención ás vítimas  internalizando os servizos de atención directa, de acollida e a atención do teléfono de atención á violencia para posibilitar empregos dignos como primeiro paso para a boa atención, información e asistencia das vítimas de  VX.

UNDÉCIMO: Desenvolver e profundar nas campañas de concienciación e información específicas para o contexto actual, implicando ás contornas próximas ás mulleres que sofren a violencia para que as apoien e comuniquen a situación ás administracións correspondentes.

venres, 23 de outubro de 2020

EU súmase á concentración do domingo en defensa dunha sanidade de calidade no Grove e animan á veciñanza a acudir

Os esquerdistas indican que, a pesar de estar convocada por un grupo político concreto, secundan a concentración porque a demanda é compartida tanto polo seu grupo como pola sociedade grovense.

Animan a toda a veciñanza a acudir á concentración, coas medidas de seguridade e sanitarias pertinentes, para lograr unha atención primaria presencial e a construción dun novo Centro de Saúde que garanta unha sanidade pública de calidade no noso concello.

O Grove, 22 de outubro de 2020.- A agrupación local de Esquerda Unida secunda a Concentración convocada para o vindeiro domingo 25 de outubro diante da Casa do Concello e súmanse así ás reivindicacións que o BNG fai na mesma: Unha atención primaria presencial e a construción dun novo Centro de Saúde. Unhas reclamacións que, indican os esquerdistas, son unánimes non só nos grupos políticos senón na totalidade da veciñanza grovense.

Recordan que hai máis dun ano xa saíron a rúa, daquela convocada por todos os grupos municipais, reclamando unha atención primaria de calidade logo da situación que se estaba a vivir no Centro de Saúde do Grove. A situación non mudou no último ano, e son notorias as continuas queixas que a veciñanza ven realizando debido a ausencia continuada de médicos. Queixas que veñen en aumento nos últimos seis meses xa que, á ausencia de facultativos, hai que engadir as restricións que a Xunta impuxo coa Covid-19, que limita a atención presencial en prol dunha atención telefónica que está a prexudicar aínda máis á veciñanza con doenzas. Por iso, dende Esquerda Unida reclaman a volta á atención presencial, coas medidas de seguridade pertinentes, e que se cubran as baixas de todos os facultativos do Centro de Saúde.

Sobre este, o Centro de Saúde, os esquerdistas tamén comparten a demanda da construción dun novo edificio, pois entenden que é unha das débedas históricas que a Xunta de Galicia ten co Grove. Si ben afirman que parte da culpa de que non se conte con esa importante infraestrutura “tamén a ten o goberno local, pois non é quen de poñer uns terreos a disposición da administración autonómica”. Entre outras cuestións, recordan que o terreo proposto para a construción deste edificio, na zona das Touzas, precisa da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, “documento que o executivo dirixido por Cacabelos non quere aprobar a pesar de contar cunha maioría máis que suficiente para elo”.

Así mesmo, dende Esquerda Unida non entenden a pasividade do goberno municipal no tema sanitario e recordan que no mes de agosto, cando afloraron as maiores críticas pola ausencia de facultativos no Centro de Saúde, o grupo municipal esquerdista solicitou unha reunión de voceiros para traballar de forma conxunta en accións de presión e protesta ante esa grave situación. “Xuntanza que nunca tivo lugar e pola que aínda agardamos a día de hoxe”, sentencian dende as filas esquerdistas.

É por todo iso, polo que dende Esquerda Unida secundan a Concentración e animan a toda a veciñanza a acudir este domingo ás portas da Casa do Concello, iso si, contando coas medidas de seguridade e sanitarias pertinentes; o uso de máscara e mantendo o distanciamento recomendado.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

xoves, 3 de setembro de 2020

Esquerda Unida advirte que foi Cacabelos quen provocou o descontrol das autocaravanas

Autocaravanas no Grove. Foto Faro de Vigo

Os esquerdistas indican que o PSOE rexeitou unha moción de Esquerda Unida que propoñía habilitar espazos para as autocaravanas e logo modificou a ordenanza que levou á situación actual.

Piden que se retome a súa proposta do 2016 e indican que o goberno tiña e ten medios para sancionar ás autocaravanas que acampan fora dos campings, ás que estacionan e pasan a noite en zonas protexidas ou ás que baleiran as augas sucias en calquera lugar.

O Grove, 3 de setembro de 2020.- Esquerda Unida móstrase sorprendida ante as últimas noticias publicadas en relación ás autocaravanas e, en especial, polas declaracións do Alcalde. E é que non entenden que Cacabelos “fale de regular un descontrol que el e o seu equipo de goberno provocaron hai catro anos”, indica o voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero.

Otero recorda que no pleno do mes de abril do 2016 debateron unha moción de Esquerda Unida na que pedían que se creasen, como mínimo, dúas zonas onde as autocaravanas puidesen estacionar, pasar a noite e contasen con área de servizo. Así mesmo pedían que o artigo 51.2a da Ordenanza de Policía, Bo Goberno e medidas para Fomentar e Garantir a Convivencia Cidadá no Espazo Público fose modificado para permitir que as autocaravanas puidesen estacionar e pasar a noite no noso concello, atendendo así á instrución 08/v-74 de xaneiro de 2005. O voceiro esquerdistas indica que naquel entón, o goberno do PSOE opúxose á proposta do seu grupo municipal e, no seu lugar, meses despois modificou a ordenanza e deixou unha liberdade que derivou na situación actual de descontrol.

Así mesmo, José Antonio Otero, que tamén se mostra sorprendido coas declaracións do Partido Popular en relación a este asunto, indícalle ao partido de Beatriz Castro, que a lei da o dereito ás autocaravanas para circular libremente, estacionar e pasar a noite fora dos campings e que non se lle pode obrigar a dirixirse a estes espazos privados. “Outra cousa é habilitar areas de servizo públicas e procurar dirixir este tipo de turismo a estes espazos regulados co propósito de evitar un descontrol que a día de hoxe é máis que patente”, indica Otero.

Os esquerdistas consideran que o autocaravanismo é unha fonte de ingresos importante para moitos establecementos locais e, segundo indican, “quedou demostrado que a previsión de aumento do que se falaba xa no 2016, sobre este tipo de turismo, foi superado considerablemente a día de hoxe”. Para Otero, crear áreas de servizo públicos para autocaravanas non é incompatible cos campings, pois entende que “o autocaravanista que fai ruta e non precisa acampar, non vai pasar a noite nun camping e si lle prohibimos facer noite na vía pública o que vamos conseguir é que eliminen o noso concello da súa ruta”.

“Outra cousa é deixar liberdade total ás autocaravanas para acampar na vía pública, estacionar en zonas protexidas ou praias e realizar o baleirado de augas sucias en calquera lugar”, indica Otero, que lle recorda a Cacabelos que “se hai descontrol nesta cuestión o único responsable é el”, pois a normativa municipal prohibe calquera desas accións”. “O problema xurde cando se permitiu estacionar e pasar a noite no noso concello, pero non se fixo vixilancia para controlar que esta permisividade non se excedera. Agora vemos como moitas autocaravanas estacionan en zonas protexidas praias, paraxes..., acampan fora das zonas habilitadas ou baleiran as súas augas sucias en calquera lugar, e isto só ten un responsable; Cacabelos”, sentencia Otero.

Por ese motivo, para Esquerda Unida a solución non pasa pola prohibición total que pide o PP nin pola liberdade que provocou o PSOE, senón por aplicar a moción que no 2016 presentou o seu grupo municipal, rexeitada polo goberno socialista, crear áreas de estacionamento e servizo público para estes vehículos a imaxe e semellanza do que fixeron concellos como Vilagarcía, A Illa, Pontevedra,... e outros tantos municipios da provincia e a comunidade e que teñen mellor control sobre este tipo de turismo.

luns, 17 de agosto de 2020

EU solicita unha xuntanza de voceiros para procurar accións conxuntas sobre a situación do Centro de Saúde

Unha das concentracións ás portas do Centro de Saúde no 2019
Foto: Faro de Vigo

Para a agrupación esquerdista a situación que se está a vivir no Centro de Saúde do Grove é totalmente insostible e alaban a labor do persoal sanitario que, cos escasos recursos que teñen, procuran dar cobertura a unha poboación que nestes meses se triplicou.

Consideran que é preciso crear unha fronte común entre todos os partidos políticos e a veciñanza para emprender accións de rexeite a este ataque da Xunta á sanidade pública do noso concello.

O Grove, 17 de agosto de 2020.- A agrupación local de Esquerda Unida ven de presentar por rexistro unha solicitude de xuntanza de voceiros dos diferentes grupos políticos para tratar a situación do Centro de Saúde do Grove.

O voceiro esquerdista, José Antonio Otero, tacha de “intolerable e moi grave” a situación que se está a vivir estas semanas no Centro de Saúde, “onde cunha pandemia aínda por superar e nun dos meses no que a poboación se triplica pola afluencia turística, a atención sanitaria no noso concello se vexa minguada ata puntos insostibles”. Para Otero, “non é de recibo que nesta situación o Centro de Saúde conte nesta datas con tan só un facultativo para toda a poboación do Grove e a que nos visita” e considera que “isto atende a estratexia de desmantelamento da sanidade pública que a Xunta de Galicia leva artellando dende hai moito tempo”. Así mesmo, Otero agradece o esforzo que están a realizar as traballadoras e traballadores do Centro de Saúde meco, pois “nunha circunstancia como a que se está a vivir co Covid-19, coa necesidade de cubrir o dobre de cotas e traballar máis horas, estalles a provocar unha carga e un estrés en moitos casos inaguantable”. 

É por iso que, logo de ver declaracións do goberno local e de outros grupos municipais con diferentes propostas de actuación, dende Esquerda Unida piden unidade de acción entre todos os partidos políticos e a veciñanza “para demostrarlle á Xunta de Galicia que no Grove non estamos dispostos a que se xogue coa nosa saúde”, sentenza Otero que agarda que nestes momentos “se de deixen de lado as cores políticas e se traballe conxuntamente para as veciñas e veciños do noso concello”

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

mércores, 5 de agosto de 2020

Rogos e Preguntas realizados no Pleno de Agosto

Estes son os temas que tratamos no pleno do luns no punto de Rogos e Preguntas:

 CASINO DA TOXA

O noso voceiro solicitou que o goberno concretase unha xuntanza co Comité de Empresa do Casino La Toja co propósito de coñecer a situación actual e procurar medidas dende a administración local. Chegan rumores de que a situación é preocupante e que dende Luckia estase procurando un desmantelamento da sala da Toxa en prol da nova sala situada en Vigo.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=6911

PAXINA WEB TURISMOGROVE

Volvemos solicitar, por cuarto ano consecutivo, a eliminación das referencias ás praias de Bandeira Azul na web de turismogrove, pois sigue anunciando que temos areais co distintivo da Unión Europea cando non é certo. Tamén preguntamos en que estado se atopa a nova web turística anunciara xa no 2016.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=6989

APP MERCANOGROVE

Interesámonos polo estado no que se atopa a aplicación/marketplace “Merca no Grove”. Si se está traballando nela, cantos comercios están adheridos e cando se vai ter previsto que estea operativa.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7060

RECURSO SENTENZA LEI DE COSTAS

Pedimos información sobre a contratación dun servizo de asistencia xurídica, a través dun decreto de Alcaldía, para un Recurso Contencioso-Administrativo contra a Resolución da Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar – Delimitación de Núcleos. Quixemos saber si este asunto tiña algo que ver coa sentenza gañada a Costas no 2017.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7081

FESTA DO MARISCO

Solicitouse durante o debate da moción do BNG que se convocase o Consello Local de Turismo para tratar a Festa do Marisco. Durante os Rogos e Preguntas instouse a que nesa convocatoria se presentasen tamén as contas do evento gastronómico do 2019.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7119

TERRAZAS

Preguntamos o estado no que se atopaba o expediente para a bonificación do 100% da taxa de terrazas neste ano 2020, aprobado nunha moción no pleno no mes de xuño. Tamén preguntamos si se iniciaron os trámites para solicitarlle a Portos de Galicia e Costas do estado a que bonificasen o maior porcentaxe da taxa de terrazas dos negocios que se atopan nos seus dominios, tal e como solicitaba a moción anteriormente indicada.

Así mesmo, solicitóuselle ao Alcalde que deixara de mentir, logo de ter indicado en dúas ocasións que se ía ordenar a retirada de mesas a unha terraza á que se lle permitira ampliala tan só no Estado de Alarma e que se ía sancionar e ordenar retirar o cercado doutra terraza no casco urbano por ser antiestética e incumprir a ordenanza municipal. As dúas a día de hoxe, logo de máis dun mes, continúan igual.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7143

CONSELLO LOCAL DE DEPORTES E PISTAS DE PADEL

Preguntamos cando se ten pensado convocar o Consello Local de Deportes para renovar os representantes do órgano sectorial, pois vai máis dun ano do novo mandato e non se convocou aínda este consello.

Tamén solicitamos ao Concelleiro de Deportes que deixe de mentir e pida perdón ao Club de Padel polas súas mentiras logo de ter afirmado que as restricións nas pistas de padel foran consensuadas coa directiva deste club nunha reunión no concello, cando estes indicaron que tan só acataron as decisións tomadas polo concelleiro.

Así mesmo volvemos preguntar o motivo polo que os monitores da pista de padel tiñan que ser autónomos para traballar neste departamento.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7241

CAMBIO DE XEFE DA POLICÍA LOCAL

Preguntamos a que atendeu o cambio de xefe da Policía Local, tras ver que por Decreto se aprobou o día 10 de xullo a remoción da anterior xefa e 11 días despois se nomeou, tamén por Decreto de Alcaldía, o novo xefe accidental.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7340

TARXETAS DE RESIDENTES NAS RÚAS PEONÍS

Preguntamos novamente en que situación se atopa a expedición de tarxetas de residentes e a identificación de cores das rúas peonís do noso concello, tal e como indica a Ordenanza de Tráfico que entrou en vigor en febreiro de 2018.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7371

PINTADO DA RÚA ALEXANDRE BÓVEDA

Ante a falta de visibilidade das liñas de delimitación de carrís e dos pasos de peóns do tramo de Alexandre Bóveda recentemente humanizada, solicitamos que se procure o repintado da mesma cunha pintura que resalte máis ou se procure outras cores, sempre que cumpran a normativa de tráfico.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7420

CAMIÑO DENDE A ATLÁNTIDA ATA A SIRADELLA

Solicitamos que se procure coa Deputación de Pontevedra, como titular, a ampliación do camiño forestal que transcorre dende a Atlántida ata a Siradella. Veciños e usuarios do mesmo alértannos da perigosidade que supón circular por esa zona ao contar con un vial moi estreito por onde transitan camións e trailers (derivados polo concello a circular por esa zona) así como vehículos a grandes velocidades.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7460

LORDELO – CON DAS SEÑORITAS

Instouse á reparación das escaleiras de baixada ao mar do paseo de Lordelo, que se atopan esnaquizadas, e tamén dun dos bloques de formigón do muro do paseo altura do Con das Señoritas, que está desprazado.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7508

VELLOS TEMPOS

Preguntamos en que situación se atopa o servizo, cando se vai reacitvar, con que protolo e cantas familias se beneficiarán do mesmo coa nova normalidade. Considerámolo un servizo esencial pois moitas familias levan meses “atrapadas” nas súas casas sen un mínimo respiro.

Tamén quixemos saber o motivo polo que se informou que o servizo ía comezar o día 3 no Monte da Vila cando finalmente non foi así, e por que non se lle avisou ás familias desta suspensión con tempo e forma.

Así mesmo, tamén emprazamos á concellería de Igualdade e Benestar a atender as propostas e a solicitude de xuntanza dun colectivo de San Vicente para tratar asuntos de Servizos Sociais. Unha xuntanza pola que o colectivo leva agardando dende o día 12 de xullo sen ter reposta por parte do departamento.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7545

PLAN DE MOBILIDADE (PMUS)

Pedimos información sobre o Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS), pois dende setembro do 2019 non volvemos saber nada sobre o asunto, cando quedáramos en reunirnos asiduamente.

Preguntamos pola propostas realizadas por Esquerda Unida ao documento do PMUS: humanización da rúa O Corgo, apertura do vial do Monte da Vila dende Xoán XXIII, o traslado da parada de taxis á avenida Beiramar, a creación do “Metrominuto” ou a creación dun mini-parque infantil de tráfico. Así mesmo interesámonos polo estado da proposta que realizamos sobre as bolsas de terreos para crear aparcamento, máxime logo de ter eliminado medio centenar trala humanización da Alexandre Bóveda, Rosalía e Conchases. Tamén criticamos que non se fixo nada sobre accesibilidade logo de ter advertido no documento presentado no 2019 dunha quincena de pasos de peóns que non contaban con rampla de acceso para persoas con mobilidade reducida

https://youtu.be/gMpHB-GL12E

CAFETERÍA DA CASA DA TERCEIRA IDADE

Por último, preguntamos os motivos polo que non están publicados os pregos de condicións para o concurso de concesión da Cafetería da Casa da Terceira Idade, logo de que a actual concesionaria rematara o pasado 31 de xullo.

Tamén preguntamos por que motivo se estaba culpabilizando a última concesionaria do servizo da cafetería de provocar que estes pregos non estean publicados, máxime cando tiñan que estar preparados pois o servizo remataba en principio o 11 de xullo, e finalmente o 31 de xullo logo de que aprobaran a prorroga en Xunta de Goberno Local o 29 de xuño.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7785

luns, 27 de xullo de 2020

EU pide que o concello instale sacos de grandes dimensións para a recollida de residuos expulsado polo mar

Fotos de Elena Castro Castro (facebook foro todogrove)
mostrando os materiais impropios recollidos pola xente e despositados nos accesos das praias.

O Grupo Municipal de Esquerda Unida elevará ao pleno do vindeiro luns unha moción na que instará ao goberno municipal á instalación de sacos de grandes dimensións en diferentes areais destinados á recollida e xestión dos materiais impropios expulsados polo mar nas costas grovenses.

Os esquerdistas entenden que cada día son máis as persoas que nas súas visitas aos areais e outros recunchos da costa grovense deciden aproveitar os paseos ou momentos de lecer para recoller os materiais que, tanto pola propia actividade humana como polo incivismo, rematan no mar e logo son devoltos ás costas. 

Afirman así mesmo, que é habitual ver como eses materiais, que polas súas dimensión, por tratarse de residuos impropios ou pola falta de colectores na zona, son depositados nas proximidades dos accesos aos areais. Unha situación que, segundo Esquerda Unida, provoca que na maioría das ocasións rematen espallados pola contorna ou volvan novamente ao mar, ocasionando un problema aínda maior.

É por isto que dende o Grupo Municipal de Esquerda Unida propoñen a instalación de sacos de grandes dimensións, como os utilizados nas obras para a recollida de escombro, situados en puntos estratéxicos do litoral grovense e perfectamente identificados. Unha solución que dende a agrupación esquerdista consideran económica e axeitada e que facilitaría á xente un medio sinxelo onde depositar os materiais que voluntariamente recollen das praias, mar rochas e outros lugares, aliviando os colectores, permitindo unha mellor xestión do lixo e mellora na reciclaxe e ofrecendo unha mellor imaxe da contorna grovense.

Exemplo do saco proposto por Esquerda Unida

Moción completa

PARA A INSTALACIÓN DE SACOS DE GRANDES DIMENSIÓNS, “SACOS DE ESCOMBRO”, DESTINADOS Á RECOLLIDA E XESTIÓN DOS MATERIAIS E RESIDUOS EXPULSADOS POLO MAR NAS NOSAS COSTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos últimos tempos vense observando un cambio radical na actitude tanto de veciñas e veciños como de visitantes que gozan das paraxes de todo o litoral grovense, máxime na súa fachada oeste (senda litoral dos tramos da praia da Lanzada e dende Pedras Negras ata con negro), en canto á sensibilización co medio ambiente e co gravísimo problema que supón a cantidade de materiais que, pola nosa  actividade e ás veces tamén polo noso incivismo, rematan no mar co enorme prexuízo que iso supón.

Noutrora, a maioría da xente consideraba que todo o que o mar devolvía á praia ou a calquera punto da costa, tiña que ser recollido e xestionado polas administracións pertinentes: Xunta, Deputación ou Concello. Incluso se agardaba ás habituais actividades que algún centro escolar ou entidade organizaba para limpar espazos ou zonas concretas. Hoxe en día, a realidade é ben distinta e a preocupación e concienciación ante a situación medioambiental actual leva a que moitas persoas xa consideran que esta cuestión non só é responsabilidade das administracións, senón que implica a todo o mundo e que todas e todos podemos e debemos aportar o noso gran de area para facilitar a xestión destes materiais, na súa maioría plásticos, que constantemente chegan a ás nosas costas derivadas das correntes mariñas predominantes.

No noso concello é habitual ollar como no tramo da zona da Batería de San Vicente, por exemplo, moitas persoas e/ou familias enteiras, a título individual, aproveitan as súas visitas de lecer á zona e os seus paseos polas praias para recoller todo tipo de plásticos e materiais que se van atopando polo camiño. Na gran maioría dos casos vemos como estes elementos que se recollen son depositados preto das zonas nas que se atopan os colectores de lixo, cando existen, ou nas zonas máis próximas ao paseo ou accesos ás praias e sendeiros; aparcadoiro onde comeza a ruta de Punta Abelleiro (ao carón do Náutico), a pista de acceso á praia de Canelas ou o aparcadoiro de Con Negro. No caso da Lanzada adoitan ser depositados nos accesos peonís á praia ou no aparcadoiro central ou zona do Sanatorio. Na maioría dos casos estes elementos non son depositados nos colectores, ben por non existir, por atoparse cheos, por superar as dimensións do propio colector ou por tratarse de materiais ou residuos chamados impropios que deben ser xestionados doutro xeito. No mellor dos casos, onde existen colectores, a recollida realizase unha vez á semana, o que ás veces é insuficiente. Pero onde non existen estes colectores e os residuos quedan amontoados e non son recollidos polos servizos municipais, lamentablemente rematan outra vez no mar ou espallados polas praias e montes ocasionando un problema aínda maior.

Son moitas as veciñas e veciños que nos trasladan solucións, non custosas, para paliar esta situación e que dependen da administración local. Solucións das que temos constancia que xa foron postas en coñecemento da concellería correspondente tanto de palabra como a través dun escrito por rexistro, do cal xurde esta moción.

Unha destas solucións, que dende Esquerda Unida consideramos axeitada, pasa pola instalación de sacos de grandes dimensións, como os utilizados en obras para a recollida de escombro, situados en puntos estratéxicos do noso litoral (Con Negro, Canelas - Batería, Punta Abelleiro, Sanatorio, aparcadoiro Lanzada, Praia de Rons, Praia das Pipas...) e perfectamente identificados co logo do Concello e a súa finalidade (RECOLLIDA RESÍDUOS IMPROPIOS DO MAR). Sacos que o propio concello recollería habitualmente para xestionar a súa reciclaxe ou destrución.

Un método que facilitaría á xente un medio sinxelo onde depositar os materiais que voluntariamente recolle das praias, mar, rochas e outros lugares, aliviando os colectores e permitindo unha mellor xestión do lixo e mellora na reciclaxe. Así mesmo a instalación destes sacos permitiría unha mellor imaxe da nosa contorna, evitando ver espallado ese material que recolle a xente por todo o litoral provocando as veces que volva ao mar.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

Instar ao Concello do Grove a:

1. Instalar sacos de grandes dimensións, coñecidos como “sacos de escombro”, debidamente identificados, en diferentes puntos do noso litoral para facilitar o depósito dos materiais expulsados polo mar nas nosas praias e costas.

2.    Que se realice este servizo durante a época non estival, pero que se valore a posibilidade de realizalo tamén na época estival, aínda que se conte con servizo de limpeza de praias.

3.    Que se faga unha programación de recollida puntual dos diferentes sacos e se xestione a súa reciclaxe ou eliminación co Punto Limpo.

4.    Que se realice unha campaña de concienciación co medio ambiente e de información indicando os puntos de instalación dos citados sacos.


sábado, 25 de xullo de 2020

UN NOVO ESTATUTO PARA BLINDAR DEREITOS E PROTECCIÓN SOCIAL

MANIFESTO 25 DE XULLO


Celebramos este 25 de xullo, día nacional de Galicia, coa firmeza e compromiso dos homes e mulleres de Esquerda Unida de ser parte decidida na loita contra os aspectos máis lesivos da crise sanitaria da COVID-19 e coa solidariedade e afecto ás persoas enfermas, a lembranza das falecidas e o agarimo ás familias, aos e ás profesionais sanitarias, dos servizos públicos e colectivos que foron vangarda na exemplar loita do noso país contra esta pandemia. Vaia o noso agradecemento e recoñecemento sincero.

Esta situación nova e imprevista, pero sobre todo as súas consecuencias e agravamento das desigualdades sociais xa existentes, obriga a repensar profundamente o noso marco político e institucional, obriga a vencellar a acción política e a normativa ao obxectivo de blindar servizos públicos esenciais, como un ben común que se convirte en faro e esperanza especialmente en momentos como este. E para blindalos hai que partir esencialmente de grandes consensos e audacia normativa. Un marco que en sociedades avanzadas artéllase en grande parte nos marcos constitucionais ou estatutarios.

É por iso que Esquerda Unida quere, neste 25 de xullo, recuperar a vella e non tan vella proposta de avanzar nos consensos que permitan a adaptación do estatuto de autonomía de Galicia a un marco xurídico de blindaxe e garantía dunha sociedade galega con dereitos e con servizos públicos garantidos. Un debate que estivo presente na axenda política de lexislaturas pasadas pero quedou posteriormente conxelado. Un debate que, ao noso entender, suporía que Galicia asumise o seu papel na construción dun Estado Federal sen privilexios entre as Comunidades Autónomas do Estado.

A primeira afirmación política que debemos de facer no debate e reflexión aberta sobre a Reforma do Estatuto, é que esta nin será acertada nin correcta se ao mesmo tempo non se impulsan as Reformas do título III e VIII (Das Cortes Xerais e Da Organización Territorial do Estado) da actual Constitución e se asume a necesidade de camiñar cara a construción do Estado Federal e solidario e o noso papel en Europa.

O noso Estatuto conquistouse pola vía rápida do artigo 151 da Constitución, polo antecedente do Estatuto aprobado maioritariamente en referendo en 1936. Esquerda Unida sigue a defender a necesidade de actualizar e adecuar aos novos tempos os Estatutos de Autonomía, acelerando en primeiro lugar o traspaso de competencias pendentes e incorporando as novas realidades emerxidas con posterioridade á súa aprobación.

Levamos moitos anos desde a aprobación do actual Estatuto de claro estancamento social pola aplicación de políticas conservadoras que impediron o avance na constitución nacional solidaria. Son anos perdidos de limitación da autonomía, nos que primou a simple xestión sobre a capacidade e potencialidade política real da sociedade galega, moitas veces limitándose a por en marcha as políticas da Unión Europea. Despois de case 40 anos aínda quedan pendentes importantes transferencias competenciais e infraestruturas estratéxicas do Estado a Galicia.

É evidente que todos os indicadores de emprego, de nivel de renda, de desequilibrios comarcais, de nivel de converxencia real, etc., demostran que aínda tendo medrado cuantitativamente, estamos aínda moi lonxe de acadar os niveis e obxectivos desexados. Cualitativamente, o modelo de desenvolvemento non se baseou na transformación senón que se seguiron patróns neoliberais.

O proxecto de Esquerda Unida avanza cara a construción dun modelo de Estado Federal, solidario e cooperativo, no marco dunha Europa Federal e Social. Partido Comunista de Galicia xogou un papel protagonista na defensa do Estatuto de Autonomía do ano 1936, cuxa aprobación permitiu a Galicia acadar o seu Estatuto de Autonomía de 1981 pola chamada “vía rápida” do artigo 151 da ConstituciónO PCG xogou un papel decisivo no actual Estatuto do que, ademais de ser redactor, foi un dos principais impulsores a través das mobilizacións que o demandaban.

Pero, anos despois destes importantes consensos, actualmente prodúcense unha serie de incumprimentos dos principios que marca o Estatuto ou tamén de carencias importantes nos seus artigos, entre outros, nos seguintes eidos:

1.- Acadar o pleno emprego..
2.- Aproveitar os recursos endóxenos de Galicia
3.- Superar os desequilibrios económicos e sociais entre distintos territorios de Galicia fomentando a solidariedade, fundamentalmente entre o ámbito rural e o urbano.
4.- Superar a emigración, posibilitar o retorno dos emigrantes e facilitar a integración dos inmigrantes.
5.- Efectividade da igualdade home-muller.
6.- Afianzar a identidade galega mediante a investigación, os valores históricos, culturais e lingüísticos galegos.

Esquerda Unida recollendo o legado do Partido Comunista de Galicia e as aspiracións do pobo galego manifestadas nestes últimos anos, aposta por profundar no autogoberno reformando o Estatuto, garantindo a cohesión e acometendo desafíos que están identificados (emprego, desigualdade, pobreza, inmigración, ...) encarando así, ademais, cun mellor instrumento e en mellores condicións os novos retos do futuro.

O modelo de Estado que propugnamos, a Reforma do Estatuto que pretendemos, constitúe un instrumento ao servizo do obxectivo primordial dunha Galicia sen desigualdades, cunha cidadanía plena, libre, responsable do seu destino, activa, que delibera e participa nas súas institucións e decide o seu futuro.

O mundo está asistindo a cambios espectaculares, con novas realidades como son a integración e ampliación europea, o Tratado constitucional europeo, o fenómeno da inmigración, os efectos perniciosos da globalización neoliberal, as novas demandas sociais, o nivel de esixencia ética aos representantes públicos nas Institucións, a calidade democrática, a estrutura territorial do Estado, a garantía no cumprimento dos dereitos humanos, os temas medioambientais e ecolóxicos, etc., son todos eles aspectos que deben inspirar as reformas para un novo Estatuto e un novo ordenamento constitucional.

O debate sobre a reforma non pode quedar reducido só ao ámbito parlamentario ou político; debe de contar cunha ampla participación e implicación social (axentes sociais, colectivos e profesionais, sectores profesionais, universidade, Institucións locais, ...). O proceso de reforma do Estatuto debe ser aberto e abarcar amplos e diversos sectores da sociedade, sen exclusións.

A apertura do debate político e social, a aspiración a conseguir un amplo consenso, debe afundir as súas raíces no pobo, as súas institucións e organizacións sociais. Por elo, apostamos por un proceso de escoita á sociedade, de respecto a todas as opinións, sen ningún tipo de vetos ou recortes. Debe perseguirse que a sociedade galega vexa a reforma como un instrumento útil, positivo e necesario.

Polo exposto, Esquerda Unida, neste 25 de xullo chama ás forzas políticas galegas a avanzar na ampliación do poder institucional de Galicia, a blindar e atender as demandas sociais da maioría social galega, a descentralizar política e administrativamente tamén cara os concellos galegos, e a avanzar na construción do Estado Federal e Solidario. En definitiva, a pular por unha reforma do Estatuto de Galicia para alcanzar máis autogoberno, máis poder galego, para máis dereitos sociais e democracia. Galicia como garantía do equilibrio federal do Estado.
  
Compostela 25 de xullo de 2020.

mércores, 15 de xullo de 2020

EU pregunta polas tarxetas de residentes para acceder ás rúas peonís


O grupo municipal alédase de que o goberno comece a vixiar as rúas peonís evitando o acceso de vehículos non autorizados, pero denuncia que chegan tarde con esta medida, pois hai tempo que debían aplicala.
Solicitan que se identifiquen as rúas restrinxidas con cores e se tramiten as tarxetas de residentes tal e como indica a Ordenanza de Tráfico que entrou en vigor en febreiro do 2018.
O Grove, 15 de xullo de 2020.- O Grupo Municipal de Esquerda Unida alédase de que o goberno municipal reaccione e comece a vixiar e multar aos vehículos que circulan polas rúas ás que só teñen acceso os residentes e servizos. O seu voceiro, José Antonio Otero, considera que “a sanción é o mellor modo de que se acabe con estas condutas”, pero entende que se chega tarde con esta medida “pois xa tiña que ser aplicada hai moito tempo”.
O esquerdista indica que non só as rúas Luís Seoane e Jaime Solá precisan de vixilancia e sanción xa que, “existen moitas máis rúas no casco urbano que teñen restrinxido o acceso só aos residentes, pero polas que diariamente circulan numerosos vehículos e incluso son utilizadas como zonas de estacionamento”.
“Moitas persoas usan estas rúas como vía de escape ante posibles atascos ou simplemente para evitar rodeos logo dos numerosos cambios de circulación que  realizou este goberno nos últimos anos” afirma Otero, que considera que “o Alcalde é consciente desta conduta dende hai moito tempo, pero non quixo tomar medidas e tómanas agora que se lles foi das mans”.  O voceiro esquerdista indica isto recordando que o 27 de novembro de 2017 o pleno do Grove aprobou a ordenanza de tráfico que entrou en vigor o 6 de febreiro de 2018, onde no seu artigo 38.6 indica que nas rúas de acceso restrinxido a residentes e autorizados só poderán acceder os que acrediten tal condición e obteñan a tarxeta de residente que terán que ter colocada de xeito visible no interior do vehículo. Así mesmo a ordenanza indica que se marcarían as rúas por cores para que os usuarios fosen identificados con máis facilidade, “pero a día de hoxe non hai nada avanzado neste aspecto, a pesar de ternos afirmado que estaban en elo, cada vez que preguntábamos en pleno sobre as tarxetas”, sentenza Otero.
É por iso que reclaman ao concello que, ademais de impoñer sancións por circular por rúas restrinxidas sen autorización, “se comece a executar os puntos da ordenanza, se identifiquen con cores as rúas e se tramiten as tarxetas de residentes, para que estes non teñan que explicar continuamente ás forzas de seguridade que teñen dereito a acceder a rúa onde se atopa a súa residencia ou garaxe”, finaliza Otero.
Gabinete de Prensa
Esquerda Unida O Grove

venres, 3 de xullo de 2020

Galicia en Común comprométese a saldar a débeda da Xunta co Grove


A candidatura de Galicia En Común visitou onte O Grove para manter un encontro coas militancias e coñecer as necesidades do noso concello.

É coñecida a débeda histórica que a Xunta de Galicia ten co Grove e a necesidade de que o ente autonómico afronte dunha vez por todas inversións que den solucións ás necesidades da nosa vila.

Así, a cabeza de lista por Pontevedra, Eva Solla acompañada de Iria Figueroa e Marcos Cal, segunda e terceiro respectivamente pola mesma provincia, asumiron o compromiso de traballar para que O Grove conte dunha vez por todas co necesario novo Centro de Saúde; para que se afronte a ampliación do dique de abrigo de Porto Meloxo, respectando sempre os bancos marisqueiros próximos; para que se substitúa a tubaxe de subministro de auga potable, que agora mesmo provoca numerosas rupturas no tramo da Lanzada; para que a vía rápida conte con catro carrís entre Sanxenxo e O Grove; e para que os terreos do Corgo pasen a titularidade municipal.

Sabemos que traballarán para saldar esta débeda co Grove, pero para elo é preciso un cambio na Xunta de Galicia e iso só pasa por un goberno progresista con Galicia En Común á cabeza.

luns, 22 de xuño de 2020

EU advirte que o goberno aprobou un sobrecusto do auditorio de medio millón de euros


O grupo municipal esquerdista indica que a Xunta de Goberno Local aprobou o 10 de xuño unha modificación do proxecto con un incremento do 14% do orzamento inicial, o que supón un de desembolso de máis de 560.000 €.

Denuncian que a modificación, entre outras cousas, é para reforzar unha das cubertas co propósito de permitir que se “fagan botellóns” con seguridade. 

Consideran que o orzamento para afrontar esta modificación sairá dos 600.000 € destinados á apertura da estrada entre As Bouzas e a Castelao.


O Grove, 22 de xuño de 2020.- A comisión informativa de este luns dará conta do acordo da Xunta de Goberno Local do pasado día 10 de xuño no que se aprobou a modificación do proxecto do Auditorio e Escola de Música cun incremento do 14% sobre o orzamento adxudicado. Unha modificación que suporá un desembolso de máis de medio millón de euros e que a obra se dilate no tempo.

Dende Esquerda Unida indican que a modificación principal débese á necesidade de reforzar unha cuberta do auditorio ante a posibilidade de que se realicen botellóns sobre a mesma. Iso é o que deducen os esquerdistas logo de ter acceso ao documento de solicitude realizado pola dirección de obra, na cal se indica que detectaron reunións non controladas de mocidade na zona e que consideran que esta actividade pode continuar no futuro. A pesar de que a cuberta conta con cercado para impedir o acceso, a dirección de obra entende que non vai impedir que se salte o mesmo, e como precisaría de mantemento e atención a proposta é permitir este tipo de actividades facendo unha cuberta transitable, cuestión que dende Esquerda Unida consideran incomprensible, pois “en lugar de evitar ou disuadir ese tipo de actividades, o que facemos é facilitarlles e asegurarlles a estancia na zona”.

Outra das modificacións propostas foi en base á estabilidade en pendentes, detectadas segundo avanzaron os traballos de escavación, e pola que existía posibilidade de desprendemento de rochas co conseguinte risco para os traballadores. Dende Esquerda Unida tampouco comprenden moito esta cuestión, “pois vendo a singularidade do terreo e coñecendo a profundidade da escavación era case previsible a posibilidade de desprendementos”.

Tal e como denuncian os esquerdistas, estas modificacións supoñen un incremento de 561.633,79 € sobre o orzamento adxudicado (4.011.669,90 €), o que sumado ás direccións e coordinacións de obra (87.846,00 €) e ao proxecto do mesmo (63.926,96 €) elevan xa o custo do Auditorio e Escola de Música a un total de 4.725.076,65 €. Para Esquerda Unida isto só é o comezo, pois entenden que seguirán aparecendo gastos que provocarán que finalmente o Auditorio supere con creces os 5 millóns de euros.

Por último, dende a agrupación esquerdista pregúntanse de onde sairán eses máis de 550.000 € precisos para asumir esta modificación do proxecto, aínda que teñen unha idea e non descartan que nos vindeiros meses se presente en pleno unha modificación do destino dos 600.000 € previstos para a apertura da estrada entre as Bouzas e a Castelao.