luns, 27 de xullo de 2020

EU pide que o concello instale sacos de grandes dimensións para a recollida de residuos expulsado polo mar

Fotos de Elena Castro Castro (facebook foro todogrove)
mostrando os materiais impropios recollidos pola xente e despositados nos accesos das praias.

O Grupo Municipal de Esquerda Unida elevará ao pleno do vindeiro luns unha moción na que instará ao goberno municipal á instalación de sacos de grandes dimensións en diferentes areais destinados á recollida e xestión dos materiais impropios expulsados polo mar nas costas grovenses.

Os esquerdistas entenden que cada día son máis as persoas que nas súas visitas aos areais e outros recunchos da costa grovense deciden aproveitar os paseos ou momentos de lecer para recoller os materiais que, tanto pola propia actividade humana como polo incivismo, rematan no mar e logo son devoltos ás costas. 

Afirman así mesmo, que é habitual ver como eses materiais, que polas súas dimensión, por tratarse de residuos impropios ou pola falta de colectores na zona, son depositados nas proximidades dos accesos aos areais. Unha situación que, segundo Esquerda Unida, provoca que na maioría das ocasións rematen espallados pola contorna ou volvan novamente ao mar, ocasionando un problema aínda maior.

É por isto que dende o Grupo Municipal de Esquerda Unida propoñen a instalación de sacos de grandes dimensións, como os utilizados nas obras para a recollida de escombro, situados en puntos estratéxicos do litoral grovense e perfectamente identificados. Unha solución que dende a agrupación esquerdista consideran económica e axeitada e que facilitaría á xente un medio sinxelo onde depositar os materiais que voluntariamente recollen das praias, mar rochas e outros lugares, aliviando os colectores, permitindo unha mellor xestión do lixo e mellora na reciclaxe e ofrecendo unha mellor imaxe da contorna grovense.

Exemplo do saco proposto por Esquerda Unida

Moción completa

PARA A INSTALACIÓN DE SACOS DE GRANDES DIMENSIÓNS, “SACOS DE ESCOMBRO”, DESTINADOS Á RECOLLIDA E XESTIÓN DOS MATERIAIS E RESIDUOS EXPULSADOS POLO MAR NAS NOSAS COSTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos últimos tempos vense observando un cambio radical na actitude tanto de veciñas e veciños como de visitantes que gozan das paraxes de todo o litoral grovense, máxime na súa fachada oeste (senda litoral dos tramos da praia da Lanzada e dende Pedras Negras ata con negro), en canto á sensibilización co medio ambiente e co gravísimo problema que supón a cantidade de materiais que, pola nosa  actividade e ás veces tamén polo noso incivismo, rematan no mar co enorme prexuízo que iso supón.

Noutrora, a maioría da xente consideraba que todo o que o mar devolvía á praia ou a calquera punto da costa, tiña que ser recollido e xestionado polas administracións pertinentes: Xunta, Deputación ou Concello. Incluso se agardaba ás habituais actividades que algún centro escolar ou entidade organizaba para limpar espazos ou zonas concretas. Hoxe en día, a realidade é ben distinta e a preocupación e concienciación ante a situación medioambiental actual leva a que moitas persoas xa consideran que esta cuestión non só é responsabilidade das administracións, senón que implica a todo o mundo e que todas e todos podemos e debemos aportar o noso gran de area para facilitar a xestión destes materiais, na súa maioría plásticos, que constantemente chegan a ás nosas costas derivadas das correntes mariñas predominantes.

No noso concello é habitual ollar como no tramo da zona da Batería de San Vicente, por exemplo, moitas persoas e/ou familias enteiras, a título individual, aproveitan as súas visitas de lecer á zona e os seus paseos polas praias para recoller todo tipo de plásticos e materiais que se van atopando polo camiño. Na gran maioría dos casos vemos como estes elementos que se recollen son depositados preto das zonas nas que se atopan os colectores de lixo, cando existen, ou nas zonas máis próximas ao paseo ou accesos ás praias e sendeiros; aparcadoiro onde comeza a ruta de Punta Abelleiro (ao carón do Náutico), a pista de acceso á praia de Canelas ou o aparcadoiro de Con Negro. No caso da Lanzada adoitan ser depositados nos accesos peonís á praia ou no aparcadoiro central ou zona do Sanatorio. Na maioría dos casos estes elementos non son depositados nos colectores, ben por non existir, por atoparse cheos, por superar as dimensións do propio colector ou por tratarse de materiais ou residuos chamados impropios que deben ser xestionados doutro xeito. No mellor dos casos, onde existen colectores, a recollida realizase unha vez á semana, o que ás veces é insuficiente. Pero onde non existen estes colectores e os residuos quedan amontoados e non son recollidos polos servizos municipais, lamentablemente rematan outra vez no mar ou espallados polas praias e montes ocasionando un problema aínda maior.

Son moitas as veciñas e veciños que nos trasladan solucións, non custosas, para paliar esta situación e que dependen da administración local. Solucións das que temos constancia que xa foron postas en coñecemento da concellería correspondente tanto de palabra como a través dun escrito por rexistro, do cal xurde esta moción.

Unha destas solucións, que dende Esquerda Unida consideramos axeitada, pasa pola instalación de sacos de grandes dimensións, como os utilizados en obras para a recollida de escombro, situados en puntos estratéxicos do noso litoral (Con Negro, Canelas - Batería, Punta Abelleiro, Sanatorio, aparcadoiro Lanzada, Praia de Rons, Praia das Pipas...) e perfectamente identificados co logo do Concello e a súa finalidade (RECOLLIDA RESÍDUOS IMPROPIOS DO MAR). Sacos que o propio concello recollería habitualmente para xestionar a súa reciclaxe ou destrución.

Un método que facilitaría á xente un medio sinxelo onde depositar os materiais que voluntariamente recolle das praias, mar, rochas e outros lugares, aliviando os colectores e permitindo unha mellor xestión do lixo e mellora na reciclaxe. Así mesmo a instalación destes sacos permitiría unha mellor imaxe da nosa contorna, evitando ver espallado ese material que recolle a xente por todo o litoral provocando as veces que volva ao mar.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

Instar ao Concello do Grove a:

1. Instalar sacos de grandes dimensións, coñecidos como “sacos de escombro”, debidamente identificados, en diferentes puntos do noso litoral para facilitar o depósito dos materiais expulsados polo mar nas nosas praias e costas.

2.    Que se realice este servizo durante a época non estival, pero que se valore a posibilidade de realizalo tamén na época estival, aínda que se conte con servizo de limpeza de praias.

3.    Que se faga unha programación de recollida puntual dos diferentes sacos e se xestione a súa reciclaxe ou eliminación co Punto Limpo.

4.    Que se realice unha campaña de concienciación co medio ambiente e de información indicando os puntos de instalación dos citados sacos.


sábado, 25 de xullo de 2020

UN NOVO ESTATUTO PARA BLINDAR DEREITOS E PROTECCIÓN SOCIAL

MANIFESTO 25 DE XULLO


Celebramos este 25 de xullo, día nacional de Galicia, coa firmeza e compromiso dos homes e mulleres de Esquerda Unida de ser parte decidida na loita contra os aspectos máis lesivos da crise sanitaria da COVID-19 e coa solidariedade e afecto ás persoas enfermas, a lembranza das falecidas e o agarimo ás familias, aos e ás profesionais sanitarias, dos servizos públicos e colectivos que foron vangarda na exemplar loita do noso país contra esta pandemia. Vaia o noso agradecemento e recoñecemento sincero.

Esta situación nova e imprevista, pero sobre todo as súas consecuencias e agravamento das desigualdades sociais xa existentes, obriga a repensar profundamente o noso marco político e institucional, obriga a vencellar a acción política e a normativa ao obxectivo de blindar servizos públicos esenciais, como un ben común que se convirte en faro e esperanza especialmente en momentos como este. E para blindalos hai que partir esencialmente de grandes consensos e audacia normativa. Un marco que en sociedades avanzadas artéllase en grande parte nos marcos constitucionais ou estatutarios.

É por iso que Esquerda Unida quere, neste 25 de xullo, recuperar a vella e non tan vella proposta de avanzar nos consensos que permitan a adaptación do estatuto de autonomía de Galicia a un marco xurídico de blindaxe e garantía dunha sociedade galega con dereitos e con servizos públicos garantidos. Un debate que estivo presente na axenda política de lexislaturas pasadas pero quedou posteriormente conxelado. Un debate que, ao noso entender, suporía que Galicia asumise o seu papel na construción dun Estado Federal sen privilexios entre as Comunidades Autónomas do Estado.

A primeira afirmación política que debemos de facer no debate e reflexión aberta sobre a Reforma do Estatuto, é que esta nin será acertada nin correcta se ao mesmo tempo non se impulsan as Reformas do título III e VIII (Das Cortes Xerais e Da Organización Territorial do Estado) da actual Constitución e se asume a necesidade de camiñar cara a construción do Estado Federal e solidario e o noso papel en Europa.

O noso Estatuto conquistouse pola vía rápida do artigo 151 da Constitución, polo antecedente do Estatuto aprobado maioritariamente en referendo en 1936. Esquerda Unida sigue a defender a necesidade de actualizar e adecuar aos novos tempos os Estatutos de Autonomía, acelerando en primeiro lugar o traspaso de competencias pendentes e incorporando as novas realidades emerxidas con posterioridade á súa aprobación.

Levamos moitos anos desde a aprobación do actual Estatuto de claro estancamento social pola aplicación de políticas conservadoras que impediron o avance na constitución nacional solidaria. Son anos perdidos de limitación da autonomía, nos que primou a simple xestión sobre a capacidade e potencialidade política real da sociedade galega, moitas veces limitándose a por en marcha as políticas da Unión Europea. Despois de case 40 anos aínda quedan pendentes importantes transferencias competenciais e infraestruturas estratéxicas do Estado a Galicia.

É evidente que todos os indicadores de emprego, de nivel de renda, de desequilibrios comarcais, de nivel de converxencia real, etc., demostran que aínda tendo medrado cuantitativamente, estamos aínda moi lonxe de acadar os niveis e obxectivos desexados. Cualitativamente, o modelo de desenvolvemento non se baseou na transformación senón que se seguiron patróns neoliberais.

O proxecto de Esquerda Unida avanza cara a construción dun modelo de Estado Federal, solidario e cooperativo, no marco dunha Europa Federal e Social. Partido Comunista de Galicia xogou un papel protagonista na defensa do Estatuto de Autonomía do ano 1936, cuxa aprobación permitiu a Galicia acadar o seu Estatuto de Autonomía de 1981 pola chamada “vía rápida” do artigo 151 da ConstituciónO PCG xogou un papel decisivo no actual Estatuto do que, ademais de ser redactor, foi un dos principais impulsores a través das mobilizacións que o demandaban.

Pero, anos despois destes importantes consensos, actualmente prodúcense unha serie de incumprimentos dos principios que marca o Estatuto ou tamén de carencias importantes nos seus artigos, entre outros, nos seguintes eidos:

1.- Acadar o pleno emprego..
2.- Aproveitar os recursos endóxenos de Galicia
3.- Superar os desequilibrios económicos e sociais entre distintos territorios de Galicia fomentando a solidariedade, fundamentalmente entre o ámbito rural e o urbano.
4.- Superar a emigración, posibilitar o retorno dos emigrantes e facilitar a integración dos inmigrantes.
5.- Efectividade da igualdade home-muller.
6.- Afianzar a identidade galega mediante a investigación, os valores históricos, culturais e lingüísticos galegos.

Esquerda Unida recollendo o legado do Partido Comunista de Galicia e as aspiracións do pobo galego manifestadas nestes últimos anos, aposta por profundar no autogoberno reformando o Estatuto, garantindo a cohesión e acometendo desafíos que están identificados (emprego, desigualdade, pobreza, inmigración, ...) encarando así, ademais, cun mellor instrumento e en mellores condicións os novos retos do futuro.

O modelo de Estado que propugnamos, a Reforma do Estatuto que pretendemos, constitúe un instrumento ao servizo do obxectivo primordial dunha Galicia sen desigualdades, cunha cidadanía plena, libre, responsable do seu destino, activa, que delibera e participa nas súas institucións e decide o seu futuro.

O mundo está asistindo a cambios espectaculares, con novas realidades como son a integración e ampliación europea, o Tratado constitucional europeo, o fenómeno da inmigración, os efectos perniciosos da globalización neoliberal, as novas demandas sociais, o nivel de esixencia ética aos representantes públicos nas Institucións, a calidade democrática, a estrutura territorial do Estado, a garantía no cumprimento dos dereitos humanos, os temas medioambientais e ecolóxicos, etc., son todos eles aspectos que deben inspirar as reformas para un novo Estatuto e un novo ordenamento constitucional.

O debate sobre a reforma non pode quedar reducido só ao ámbito parlamentario ou político; debe de contar cunha ampla participación e implicación social (axentes sociais, colectivos e profesionais, sectores profesionais, universidade, Institucións locais, ...). O proceso de reforma do Estatuto debe ser aberto e abarcar amplos e diversos sectores da sociedade, sen exclusións.

A apertura do debate político e social, a aspiración a conseguir un amplo consenso, debe afundir as súas raíces no pobo, as súas institucións e organizacións sociais. Por elo, apostamos por un proceso de escoita á sociedade, de respecto a todas as opinións, sen ningún tipo de vetos ou recortes. Debe perseguirse que a sociedade galega vexa a reforma como un instrumento útil, positivo e necesario.

Polo exposto, Esquerda Unida, neste 25 de xullo chama ás forzas políticas galegas a avanzar na ampliación do poder institucional de Galicia, a blindar e atender as demandas sociais da maioría social galega, a descentralizar política e administrativamente tamén cara os concellos galegos, e a avanzar na construción do Estado Federal e Solidario. En definitiva, a pular por unha reforma do Estatuto de Galicia para alcanzar máis autogoberno, máis poder galego, para máis dereitos sociais e democracia. Galicia como garantía do equilibrio federal do Estado.
  
Compostela 25 de xullo de 2020.

mércores, 15 de xullo de 2020

EU pregunta polas tarxetas de residentes para acceder ás rúas peonís


O grupo municipal alédase de que o goberno comece a vixiar as rúas peonís evitando o acceso de vehículos non autorizados, pero denuncia que chegan tarde con esta medida, pois hai tempo que debían aplicala.
Solicitan que se identifiquen as rúas restrinxidas con cores e se tramiten as tarxetas de residentes tal e como indica a Ordenanza de Tráfico que entrou en vigor en febreiro do 2018.
O Grove, 15 de xullo de 2020.- O Grupo Municipal de Esquerda Unida alédase de que o goberno municipal reaccione e comece a vixiar e multar aos vehículos que circulan polas rúas ás que só teñen acceso os residentes e servizos. O seu voceiro, José Antonio Otero, considera que “a sanción é o mellor modo de que se acabe con estas condutas”, pero entende que se chega tarde con esta medida “pois xa tiña que ser aplicada hai moito tempo”.
O esquerdista indica que non só as rúas Luís Seoane e Jaime Solá precisan de vixilancia e sanción xa que, “existen moitas máis rúas no casco urbano que teñen restrinxido o acceso só aos residentes, pero polas que diariamente circulan numerosos vehículos e incluso son utilizadas como zonas de estacionamento”.
“Moitas persoas usan estas rúas como vía de escape ante posibles atascos ou simplemente para evitar rodeos logo dos numerosos cambios de circulación que  realizou este goberno nos últimos anos” afirma Otero, que considera que “o Alcalde é consciente desta conduta dende hai moito tempo, pero non quixo tomar medidas e tómanas agora que se lles foi das mans”.  O voceiro esquerdista indica isto recordando que o 27 de novembro de 2017 o pleno do Grove aprobou a ordenanza de tráfico que entrou en vigor o 6 de febreiro de 2018, onde no seu artigo 38.6 indica que nas rúas de acceso restrinxido a residentes e autorizados só poderán acceder os que acrediten tal condición e obteñan a tarxeta de residente que terán que ter colocada de xeito visible no interior do vehículo. Así mesmo a ordenanza indica que se marcarían as rúas por cores para que os usuarios fosen identificados con máis facilidade, “pero a día de hoxe non hai nada avanzado neste aspecto, a pesar de ternos afirmado que estaban en elo, cada vez que preguntábamos en pleno sobre as tarxetas”, sentenza Otero.
É por iso que reclaman ao concello que, ademais de impoñer sancións por circular por rúas restrinxidas sen autorización, “se comece a executar os puntos da ordenanza, se identifiquen con cores as rúas e se tramiten as tarxetas de residentes, para que estes non teñan que explicar continuamente ás forzas de seguridade que teñen dereito a acceder a rúa onde se atopa a súa residencia ou garaxe”, finaliza Otero.
Gabinete de Prensa
Esquerda Unida O Grove

venres, 3 de xullo de 2020

Galicia en Común comprométese a saldar a débeda da Xunta co Grove


A candidatura de Galicia En Común visitou onte O Grove para manter un encontro coas militancias e coñecer as necesidades do noso concello.

É coñecida a débeda histórica que a Xunta de Galicia ten co Grove e a necesidade de que o ente autonómico afronte dunha vez por todas inversións que den solucións ás necesidades da nosa vila.

Así, a cabeza de lista por Pontevedra, Eva Solla acompañada de Iria Figueroa e Marcos Cal, segunda e terceiro respectivamente pola mesma provincia, asumiron o compromiso de traballar para que O Grove conte dunha vez por todas co necesario novo Centro de Saúde; para que se afronte a ampliación do dique de abrigo de Porto Meloxo, respectando sempre os bancos marisqueiros próximos; para que se substitúa a tubaxe de subministro de auga potable, que agora mesmo provoca numerosas rupturas no tramo da Lanzada; para que a vía rápida conte con catro carrís entre Sanxenxo e O Grove; e para que os terreos do Corgo pasen a titularidade municipal.

Sabemos que traballarán para saldar esta débeda co Grove, pero para elo é preciso un cambio na Xunta de Galicia e iso só pasa por un goberno progresista con Galicia En Común á cabeza.