martes, 27 de outubro de 2020

O Pleno aproba por unanimidade a moción de EU do 25N-Día Contra a Violencia de Xénero

O Pleno aprobou no día de onte por unanimidade a moción presentada pola concelleira de Esquerda Unida, Cristina Domínguez, relativa ao 25 de novembro -Día Internacional Contra a Violencia de Xénero-. 

A moción contemplaba un total de 11 propostas de acordo entre as que destacan a de instar ao goberno do estado a modificar a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero para incluír as violencias contra as mulleres fóra do ámbito da parella ou exparella, incorporar a violencia sexual, laboral, institucional, os ventres de aluguer e a prostitución; instar ao goberno do estado a desenvolver unha Lei Integral para a loita de trata de seres humanos; impulsar plans de igualdade con suficientes recursos humanos e materiais; implementar a educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero dende a óptica feminista e a diversidade en todas as fases educativas; desenvolver plans de formación e sensibilización ao persoal sanitario, xurídico e as forzas e corpos de seguridade; fortalecer a rede pública de atención a vítimas; e profundar nas campañas de concienciación.

Moción completa: 

25 DE NOVEMBRO 2020

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Este 2020 está marcado pola pandemia da Covid-19 e a crise social e económica. Esta situación, volve evidenciar as desigualdades de xénero que sosteñen a un sistema que non protexe, nin ofrece vidas dignas e seguras ás mulleres. A situación de confinamento, as limitacións á mobilidade e as consecuencias das medidas tomadas para facer fronte ao coronavirus, intensificaron as violencias machistas.

Moitas mulleres atopáronse encerradas cos seus maltratadores nunha especial situación de vulnerabilidade e incerteza. Durante o primeiras seis semanas de corentena realizáronse máis de 4.000 detencións por violencia machista, ademais vemos un aumento de máis do 50% do uso servizo telefónico do 016 e de máis dun 100% do seu uso  online. Segundo os datos do Ministerio de Igualdade, as chamadas ao 016 incrementáronse no mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019, e as consultas  online incrementáronse ese mesmo mes case un 600% comparado con abril do ano anterior.

Así mesmo, a pandemia do COVID-19 resaltou as diferentes fendas de xénero que seguen existindo en todos os ámbitos da nosa sociedade. Durante este período, as mulleres foron as protagonistas, tanto no ámbito sanitario —sendo elas a inmensa maioría de persoas traballadoras— como no ámbito dos coidados, vivindo situacións de precariedade e risco para a saúde para as empregadas do fogar e atención domiciliaria.

Segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), as mulleres son maioritarias nos postos de primeira liña de combate da epidemia. Elas representan o 51% do persoal médico, o 84% de enfermería, o 72% en farmacia, o 82% en psicoloxía e un 85% do persoal que traballa nas residencias de maiores e persoas dependentes onde se deron as peores cifras de falecementos. Tamén son maioritarias noutros servizos esenciais como son o comercio e a alimentación, a limpeza de hospitais e representan a práctica totalidade das empregadas do fogar, dos coidados.

A isto súmase a maior carga das mulleres nas tarefas de coidados. O 70% destas tarefas son realizadas polas mulleres e neste contexto de coronavirus sufriron unha maior sobrecarga tanto polas condicións laborais do teletraballo, como polo coidado do fogar, menores e persoas dependentes. Esta sobrecarga de traballo non se viu respondida con mecanismos de corresponsabilidade desde todos os ámbitos: administracións, empresas e fogares. Especialmente afectadas están as familias monoparentais, das que oito de cada dez teñen a unha muller á fronte.

Doutra banda, estímase que a nova crise económica vai afectar máis ás mulleres máis vulnerables que, en moitos casos, dependen economicamente das súas parellas. Fronte a esta situación, elaboráronse pactos pola recuperación económica en todos os niveis da administración para incidir e compensar os efectos da pandemia. Pero diversos expertos, expertas e organismos nacionais e internacionais (Ministerio de Igualdade, ONU,  PNUD, etc.) están a alertar de que en épocas de crise o enfoque de xénero é un dos puntos que as administracións tachan da súa axenda, mentres que precisamente é nestas crises cando debemos reforzar a nosa mirada cara ás mulleres e as nenas, para poder paliar o dano real causado a todos os niveis das súas vidas.

E é neste sentido onde é imprescindible aplicar a perspectiva de xénero como ferramenta de análise que nos permite introducir cambios reais e concretos cara á construción dunha sociedade igualitaria. Algo que debería estar presente en calquera plan de reconstrución para evitar un retroceso nos dereitos adquiridos.

A Comisión Europea recoñece que se non se avanza en políticas de xénero costaranos 70 anos alcanzar unha igualdade de salario entre homes e mulleres, 40 anos a correponsabilidade do traballo doméstico e 20 anos alcanzar políticas de xénero.

As crises anteriores incrementaron as desigualdades e discriminacións. A maioría de mulleres atópanse nas posicións máis precarias e vulnerables tanto no aspecto laboral coma no social. Esta crise non a imos a pagar nós, necesitamos políticas que poñan a protección das persoas no centro, especialmente as máis vulnerables e as que van sufrir as peores consecuencias.

Por todo iso, é urxente a posta en marcha e profundización das actuacións do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para despregar xa medidas e políticas igualitarias nesta situación de crise  multidimensional. E á súa vez, para iso é fundamental unha reconsideración dos nosos servizos públicos que estando feridos de morte, non poden atendernos nin garantir os nosos dereitos e protexer as nosas vidas. Necesitamos unha aposta clara pola ampliación de recursos e reestruturación do público e o común.

Pero a esta situación de crise, súmanse outras que describen unha realidade preocupante, como é a situación das e dos menores ante as violencias machistas. Segundo os datos do Informe de Menores e Violencia de Xénero o 24% da mocidade no noso país entre 14 e 18 anos foi testemuña de episodios de violencia machista cara á súa nai e, deles, o 77% confesa que foi maltratado/a directamente polo mesmo agresor, dos cales o 70% era o seu pai.

Estamos a vivir un colapso duns servizos xurídicos, sociais e sanitarios precarizados e recortados xa antes da crise do Coronavirus, que non poden pagar as vítimas de violencias machistas. Debemos resolver de forma urxente o acceso, a ampliación de tempo, dereitos e medidas de protección ás mulleres que conseguen a acreditación de vítima de Violencia de Xénero. A vixencia de dous anos para todas as actuacións (sen estimar tempos diferentes para diferentes actuacións) non é suficiente para que unha muller refaga a súa vida e poida acceder aos diferentes recursos que expón a lei, en canto a cuestións laborais, de formación (como as oposicións) e outras medidas de apoio sociolaboral.

E por último, consideramos urxente o recoñecemento de todas as violencias machistas que afectan de forma incisiva na vida das mulleres e fomentan a cultura da violación e a violencia.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte,

Proposta de acordo:

PRIMEIRO: Instar ao Goberno de España a que se modifique a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero ampliando a propia definición de violencia de xénero, cumprindo co ratificado dentro o Convenio de Istambul en 2014. É dicir, que se inclúan as violencias contra as mulleres fóra do ámbito da parella ou  exparella, que se incorpore a violencia sexual, laboral, institucional e tamén que se incorporen os ventres de aluguer e a prostitución como violencia de xénero.

●  SEGUNDO: Instar ao Goberno de España a que se desenvolva unha Lei Integral para loitar contra Trata de Seres humanos, que ademais de previr e perseguir esta secuela e ás redes de delincuentes que se  lucran con esta «escravitude moderna», conteña un plan de integración para as miles de vítimas, a maior parte mulleres e nenas, aínda sen cuantificar no Estado español, que é un dos principais destinos europeos das  migrantes captadas polas redes para exercer a prostitución.

TERCEIRO: Instar a que na comisión sectorial de igualdade se amplíe o tempo de acreditación de vítima de violencia de xénero para posibilitar a súa inclusión en procesos de incorporación sociolaboral.

CUARTO:       Realizar un informe de impacto de xénero das propostas recollidas nos plans de reconstrución para incluír os factores de corrección necesarios para evitar aumentar os desequilibrios de xénero existentes.

QUINTO: Impulsar plans de igualdade con suficientes recursos humanos e materiais. Así como mellorar os datos para a sensibilización social e a planificación e avaliación das políticas de igualdade.

SEXTO: Avaliar a posta en marcha do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero nas entidades locais e autonómicas para garantir que se está utilizando de maneira adecuada e os obxectivos que se están traballando.

SÉTIMO: Implementar a educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero desde a óptica feminista e desde a diversidade en todas as fases educativas.

OITAVO: Reforzar as actuacións con menores en contexto de violencia de xénero e as actuacións dos puntos de encontro para adecuarse ao contexto.

NOVENO: Desenvolver plans de formación e sensibilización contra a violencia de xénero de obrigado cumprimento ao persoal sanitario, educativo, xurídico e ás Forzas e Corpos de Seguridade, con cursos mantidos no tempo, actualizados e avaliables.

DÉCIMO: Fortalecer a rede pública de atención ás vítimas  internalizando os servizos de atención directa, de acollida e a atención do teléfono de atención á violencia para posibilitar empregos dignos como primeiro paso para a boa atención, información e asistencia das vítimas de  VX.

UNDÉCIMO: Desenvolver e profundar nas campañas de concienciación e información específicas para o contexto actual, implicando ás contornas próximas ás mulleres que sofren a violencia para que as apoien e comuniquen a situación ás administracións correspondentes.

venres, 23 de outubro de 2020

EU súmase á concentración do domingo en defensa dunha sanidade de calidade no Grove e animan á veciñanza a acudir

Os esquerdistas indican que, a pesar de estar convocada por un grupo político concreto, secundan a concentración porque a demanda é compartida tanto polo seu grupo como pola sociedade grovense.

Animan a toda a veciñanza a acudir á concentración, coas medidas de seguridade e sanitarias pertinentes, para lograr unha atención primaria presencial e a construción dun novo Centro de Saúde que garanta unha sanidade pública de calidade no noso concello.

O Grove, 22 de outubro de 2020.- A agrupación local de Esquerda Unida secunda a Concentración convocada para o vindeiro domingo 25 de outubro diante da Casa do Concello e súmanse así ás reivindicacións que o BNG fai na mesma: Unha atención primaria presencial e a construción dun novo Centro de Saúde. Unhas reclamacións que, indican os esquerdistas, son unánimes non só nos grupos políticos senón na totalidade da veciñanza grovense.

Recordan que hai máis dun ano xa saíron a rúa, daquela convocada por todos os grupos municipais, reclamando unha atención primaria de calidade logo da situación que se estaba a vivir no Centro de Saúde do Grove. A situación non mudou no último ano, e son notorias as continuas queixas que a veciñanza ven realizando debido a ausencia continuada de médicos. Queixas que veñen en aumento nos últimos seis meses xa que, á ausencia de facultativos, hai que engadir as restricións que a Xunta impuxo coa Covid-19, que limita a atención presencial en prol dunha atención telefónica que está a prexudicar aínda máis á veciñanza con doenzas. Por iso, dende Esquerda Unida reclaman a volta á atención presencial, coas medidas de seguridade pertinentes, e que se cubran as baixas de todos os facultativos do Centro de Saúde.

Sobre este, o Centro de Saúde, os esquerdistas tamén comparten a demanda da construción dun novo edificio, pois entenden que é unha das débedas históricas que a Xunta de Galicia ten co Grove. Si ben afirman que parte da culpa de que non se conte con esa importante infraestrutura “tamén a ten o goberno local, pois non é quen de poñer uns terreos a disposición da administración autonómica”. Entre outras cuestións, recordan que o terreo proposto para a construción deste edificio, na zona das Touzas, precisa da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, “documento que o executivo dirixido por Cacabelos non quere aprobar a pesar de contar cunha maioría máis que suficiente para elo”.

Así mesmo, dende Esquerda Unida non entenden a pasividade do goberno municipal no tema sanitario e recordan que no mes de agosto, cando afloraron as maiores críticas pola ausencia de facultativos no Centro de Saúde, o grupo municipal esquerdista solicitou unha reunión de voceiros para traballar de forma conxunta en accións de presión e protesta ante esa grave situación. “Xuntanza que nunca tivo lugar e pola que aínda agardamos a día de hoxe”, sentencian dende as filas esquerdistas.

É por todo iso, polo que dende Esquerda Unida secundan a Concentración e animan a toda a veciñanza a acudir este domingo ás portas da Casa do Concello, iso si, contando coas medidas de seguridade e sanitarias pertinentes; o uso de máscara e mantendo o distanciamento recomendado.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove