luns, 15 de febreiro de 2021

EU pide que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos

No pleno do mes de xaneiro debaterase sobre a necesidade de que O Grove conte cunha rede de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Así o solicitaremos dende Esquerda Unida por medio dunha moción na que instaremos ao goberno municipal a poñer en marcha dous puntos de recarga na Avenida Beiramar, a altura da confraría. Uns puntos que xa contan coa preinstalación dende hai dous anos, pois foron incluídos no proxecto da obra de desdobre do tramo que transcorre entre as dúas rotondas, pero que nunca se puxeron en funcionamento.

Así mesmo, entendemos que para lograr con eficacia un cambio positivo na mobilidade sustentable, o vehículo eléctrico é fundamental. O problema é que a implementación dos VE está sendo moi lenta, entre outros aspectos, pola falta de puntos de recarga. É por iso que dende Esquerda Unida, amparándonos nas liñas estratéxicas das sínteses do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable do concello do Grove, pediremos que se executen con celeridade as liñas relacionadas cos vehículos eléctricos.

Para iso, aparte dos dous puntos fronte a Confraría, solicitaremos que se inclúa algún punto na actual obra de desdobre de Beiramar; que se estude a instalación de máis puntos de recarga VE no resto do concello, incluíndoos en futuras licitacións, e nas praias máis concorridas; que se traballe nun regulamento que potencie a instalación destes puntos nas novas edificacións; que a renovación dos vehículos municipais se efectúe apostando pola electrificación dos mesmos; e que se apliquen bonificacións no imposto de circulación aos usuarios con vehículos eléctricos e a gas.

 Unhas medidas que entendemos incentivarán a compra deste tipo de transporte menos contaminante e nos permitirá poder cumprir cos obxectivos da axenda 2030.

LER MOCIÓN COMPLETA:


MOCIÓN PARA A IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS NO CONCELLO DO GROVE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Europa está inmersa nun proceso de descarbonización que ten como obxectivo chegar a 2050 logrando un nivel neto de cero emisións. Para iso, moitos países levan anos poñendo o foco no que supón unha das principais fontes de intoxicación do aire: o tráfico. A descarbonización da mobilidade implica, entre outras medidas, non só reducir senón tamén electrificar o transporte.

Na maioría das principais cidades europeas xa hai importantes restricións para entrar con vehículos de combustión. Cidades como Barcelona ou Madrid xa contan con restricións a vehículos sen etiqueta ambiental da DGT. Unhas medidas enmarcadas dentro do Plan estatal para a redución da contaminación no tempo establecido pola Unión Europea no Acordo de París.

Neste escenario, o vehículo eléctrico é fundamental para lograr con eficacia un cambio positivo na mobilidade sustentable. A electrificación do tráfico supón unha apertura cara novos horizontes para as empresas nun mercado innovador que está crecendo de maneira exponencial. Entre os países que xa aplicaron modelos sustentables e eléctricos na súa mobilidade destaca Noruega, onde xa sae máis a conta ter un vehículo eléctrico que un de combustión. Neste país a venda de coches eléctricos supón o 49,9% do mercado automobilístico. Séguelle Suecia e Países Baixos, onde as axudas para a compra e implementación dunha infraestrutura, os servizos de recarga, fabricación, e a produción de vehículos eléctricos foi crucial.

En España, segundo indica a Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e Camións (ANFAC), a implementación dos vehículos eléctricos avanza a ritmo máis lento do esperado. Namentres Europa avanza nunha media de entre 4 e 5 puntos na electrificación do parque de automóbiles, en España ese aumento só é de entre 1,6 e 2,5 puntos. Esta circunstancia ven achacada ao escaso desenrolo de infraestruturas de recarga, na que España tan só é quen de avanzar en décimas e segue nas últimas posicións do ranking europeo, tan só por riba de Portugal, Italia, República Checa e Hungría, tal e como indica ANFAC no seu informe do terceiro trimestre do 2020.

Os vehículos eléctricos contan cunha autonomía de entre 150 e 300 km sen recarga, na maioría dos casos suficiente para os desprazamentos diarios nas vilas e cidades. Sen embargo, hai varias causas polas que a cidadanía segue sen apostar pola adquisición dun vehículo eléctrico:

·         Un maior custo na adquisición

·    Custe da instalación do cargador nun aparcadoiro privado, e en moitos casos contar con ese espazo.

·  Maior tempo de recarga respecto ao subministro do carburante tradicional (gasolina, gasois, GLP)

·         A escaseza ou nula dispoñibilidade de puntos de recarga rápida na vía pública.

A día de hoxe, existen axudas das administracións centrais e autonómicas destinadas á adquisición e renovación dos vehículos, e en ocasións para a colocación de cargadores, tanto privados como públicos. Por outro lado, moitos concellos xa están ofrecendo incentivos, incluíndo nas súas ordenanzas reducións dos impostos de circulación para os vehículos eléctricos ou exención de pago nas prazas de aparcadoiro reguladas.

Sen embargo, é importante solucionar o inconveniente da inexistencia de puntos de recarga (rápida e ultrarápida) na vía pública que faciliten o uso dos vehículos eléctricos no día a día e dean unha opción de carga para aquelas persoas que non dispoñen dun aparcadoiro privado.

Unhas circunstancias que no noso concello con patentes, pois son numerosas vivendas e edificios que non contan con aparcamento privado e na vía pública tampouco existen puntos de recarga, co que a implantación resulta moito máis complicada. 

Por outra banda, tampouco hai indicios de que dende a administración local se estea traballando en mellorar esa implantación, pois o Plan de Mobilidade Urbana Sustentable, no que se comezou a traballar hai máis de dous anos, contempla nas súas sínteses de medidas, entre outras cuestións, coa instalación de puntos de recarga distribuídos polo concello. A día de hoxe non se instalou nin o primeiro.

Cabe recordar que existe unha rúa que foi reformada hai dous anos para desdobrala e na que o proxecto contemplaba a instalación de dous puntos de recarga. Dous anos despois esa infraestrutura non está funcionando e, a pesar de que dende Esquerda Unida interpelamos en varias ocasións para que se puxera en marcha o servizo, non se ven indicios de que nin a curto, nin a longo prazo O Grove vaia contar con puntos de recarga.

 Nos últimos anos realizáronse obras de acondicionamento, humanización e/ou modificación de diferentes rúas do casco urbano e en ningunha delas se contemplou a posibilidade de habilitar estes puntos de recarga, Alexandre Bóveda é un bo exemplo, pero tamén nos serve o actual desdobre de Beiramar ou a humanización do Sineiro, pois nos seus proxectos non está estipulado deixar preparada a rede eléctrica precisa para poñer en marcha este servizo.

Dende Esquerda Unida vemos necesaria a mellora do balance enerxético e medioambiental, e iso pasa por favorecer a utilización de vehículos menos contaminantes, co que a instalación dos puntos de recarga é unha das medidas máis importantes para esta implantación. Así mesmo, outorga un atractivo turístico para un sector que está en aumento e que programa os seus desprazamentos en función da autonomía dos seus vehículos e dos puntos de recarga existentes na súa ruta.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

1.      Instar ao goberno municipal a iniciar o proceso para poñer en funcionamento o punto de recarga para 2 vehículos eléctricos en Beiramar (Fronte a Confraría) para a cal xa existe a preinstalación logo da obra de desdobre.

2.      Instar ao goberno municipal a incluír puntos de recarga de vehículos eléctricos no tramo da actual obra de desdobre de Beiramar, preferiblemente na zona de Confín.

3.      En base ao punto 6.1.1 da liña estratéxica 6 das Sínteses do PMUS, instar ao goberno municipal a:

a)   Estudar e procurar a instalación de máis puntos de recarga VE na rede viaria do noso concello e incluír estes nos futuros proxectos de obras.

b)   Estudar e procurar a instalación de puntos de recarga nos estacionamentos das praias máis concorridas.

c)    Traballar nunha nova regulamentación que potencie a instalación de puntos de recarga nas novas edificacións.

4.      En base ao punto 6.1.2 da liña estratéxica 6 das Sínteses do PMUS, instar ao goberno municipal a que as futuras renovacións da flota de vehículos dos distintos servizos municipais e/ou novas adquisicións se realicen apostando pola tecnoloxía euro VI e que preferiblemente sexan vehículos eléctricos ou de gas. 

5.      En base ao punto 6.1.3 da liña estratéxica 6 das Sínteses do PMUS, instar ao goberno municipal a que se estude e aplique con celeridade a inclusión de reducións, bonificacións e/ou eliminación temporal do imposto de circulación para os vehículos eléctricos e a gas co propósito de incentivar a súa compra.  

xoves, 11 de febreiro de 2021

EU pide a constitución dunha Mesa Local pola Cultura e o Patrimonio

O Grupo Municipal de Esquerda Unida solicitará no pleno do mes de xaneiro a constitución dunha mesa local pola Cultura e o Patrimonio na que participen os partidos políticos, técnicos, asociacións culturais e demais axentes relacionados co mundo da cultura e o patrimonio.

A meta desta mesa é traballar de forma conxunta para recuperar, salvagardar, promover e divulgar o patrimonio cultural, etnográfico, arquitectónico,... do noso concello. Un foro de debate e deliberación do que saia unha folla de ruta no traballo a curto e longo prazo.

Nestes meses están xurdindo diferentes iniciativas colectivas e individuais relacionadas co noso patrimonio arquitectónico e arqueolóxico e dende Esquerda Unida consideramos que a única maneira de abordar estes e outros asuntos relacionados coa cultura e o patrimonio local pasa por facelo de maneira conxunta, cun traballo organizado e unha meta común, e iso pasa por unha mesa de traballo.


MOCIÓN INTEGRA

MOCIÓN PARA A CONSTITUCIÓN DA MESA LOCAL POLA CULTURA E O PATRIMONIO NO CONCELLO DO GROVE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grove sempre foi unha vila cunha gran inquedanza arredor da cultura e que dende sempre se empapou do bo saber, tanto de propios como de alleos, que dunha maneira ou outra deixaron ou están deixando o seu selo de identidade nesta vila, xa sexa con textos, pinturas, músicas ou a nivel arquitectónico e patrimonial coma poden ser xacementos arqueolóxicos, casas terreas mariñeiras, casas modernistas ou castelos que vemos que co paso do tempo estamos deixando morrer, perdendo así a nosa identidade propia.

Pero dende Esquerda Unida consideramos que non está todo perdido e que temos moito que gañar sumando esforzos na dirección correcta e seguir traballando para deixarlle ós nosos fillos e netos un Grove mellor.

Para iso, entendemos que o mellor modo é que políticos, técnicos e a sociedade se senten nun foro de debate e deliberación co propósito de recuperar, salvagardar, promover e divulgar o patrimonio cultural, etnográfico, arquitectónico,...

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

Instar ao goberno municipal a que no prazo de 1 mes se constitúa a Mesa Local pola Cultura e o Patrimonio, integrada por técnicos/as municipais, membros da corporación, colectivos culturais e sociais e demais axentes culturais e patrimoniais que teñan como meta a defensa, divulgación, recuperación e protección da cultura e o patrimonio do noso concello

sábado, 23 de xaneiro de 2021

EU pide a Xunta que ás traballadoras de axuda a domicilio se inclúan no grupo prioritario de vacinación

<a href='https://www.freepik.es/fotos/mujer'>Foto de Mujer creado por freepik - www.freepik.es</a>

O grupo municipal de Esquerda Unida presentará no pleno do vindeiro luns unha moción, pola vía de urxencia, na que se insta a Xunta de Galicia a incluír ás traballadoras do servizo de axuda a domicilio como grupo prioritario no plan de vacinación fronte á Covid-19.

O Plan Galego de Vacinación iniciouse a principios do 2021 coa vacinación de persoas residentes e traballadoras dos centros de maiores, continuando polo grupo de persoal sanitario considerado de primeira liña.

Esquerda Unida entende que as traballadoras de axuda a domicilio teñen que ser incluídas de xeito prioritario e inmediato no plan de vacinación. Estas traballadoras, que na súa maioría o fan de xeito precario, visitan un elevado número de domicilios diariamente, expóndose a ser infectadas ou a ser vector da enfermidade, motivos suficientes para incluílas no grupo prioritario.

Por ese motivo, Esquerda Unida pedirá no pleno o apoio unánime para pedir a Xunta de Galicia que as traballadoras de axuda a domicilio sexan vacinadas o máis axiña posible.

Moción completa:

PARA INCLUIR COMO GRUPO PRIORITARIO ÁS TRABALLADORAS DE AXUDA A DOMICILIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Plan Galego de Vacinación fronte ao Sars-COV2 iniciouse a principios de 2021 coa vacinación das persoas residentes e traballadoras dos centros de maiores, continuando, tras a segunda recepción de vacinas, polo grupo de persoal sanitario considerado de primeira liña. Esquerda Unida entende que a Xunta de Galicia debera incluír de xeito prioritario ás traballadoras de axuda a domicilio no plan de vacinación coma obxectivos inmediatos das seguintes vacinas.

A situación de envellecemento e dependencia está a facer que cada vez máis galegas e galegos precisen axuda para realizaren actividades básicas nos domicilios. Este papel está a ser cuberto en moitos casos por traballadoras subcontratadas polos concellos que visitan diversos domicilios de persoas vulnerables ao día.

É precisamente a precariedade coa que traballan e a cantidade elevada de domicilios que fan diariamente o principal motivo polo que deberan ser unha prioridade na vacinación, tal e como xa se fixo en outras Comunidades como Aragón.

A exposición destas persoas ten un alto risco de infección ao mesmo tempo que de ser un vector da enfermidade, con visitas diarias e domicilios, principalmente de persoas maiores susceptibles de contaxiarse facilmente de Covid-19, motivos suficientes para incluílas como grupo prioritario.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

O Pleno do Concello do Grove insta á Xunta de Galicia a:

-      Que inclúa como grupo prioritario no plan de vacinación, das seguintes vacinas, ás traballadoras de axuda a domicilio.

venres, 22 de xaneiro de 2021

EU insta a Augas de Galicia a realizar o cambio da tubaxe que subministra a auga a O Grove

Unha das roturas da tubaxe na Lanzada. Captura vídeo Todogrove

O grupo municipal de Esquerda Unida someterá ao pleno, deste vindeiro luns 25 de xaneiro, unha moción na que insta a Augas de Galicia e á Xunta de Galicia a redactar e presentar, o máis axiña posible, o proxecto de substitución da rede de abastecemento que subministra a auga potable ao Concello do Grove así como a que a administración autonómica comece a devandita obra neste 2021, asumindo o custo total da mesma.

A actual rede de abastecemento, que foi instalada a finais dos anos 80 ,atópase xa no fin da súa vida útil, si ben a maior gravidade xurde no tramo que chega ao Concello do Grove dende Vilalonga, pois a tubaxe atopase somerxida no mar e o deterioro que sufre e aínda maior debido a corrosión das augas mariñas. Isto provocou numerosas avarías nos últimos anos, a maioría no tramo da Lanzada, o que provoca que a súa reparación sexa toda unha odisea, pois hai que agardar a que baixe a marea para poder darlle solución, o que supón que a veciñanza do Grove poida ver restrinxido o subministro de auga.

Esta obra é unha prioridade para o Concello do Grove e a Mancomunidade do Salnés, e xa no 2016 o daquela presidente do ente supramunicipal ten acadado o compromiso con Augas de Galicia para a substitución da tubaxe. Pero a pesar dese compromiso e do anunciado no 2018, no que prometían o proxecto e orzamento para comezar a obra no 2019, a día de hoxe a obra segue sen proxecto e sen vistas de que se execute a curto prazo.

Por ese motivo, dende Esquerda Unida agardan que o Pleno aprobe por unanimidade a solicitude a Augas de Galicia e á Xunta de Galicia para que o cambio da tubaxe sexa unha realidade neste ano.

Moción íntegra:

PARA INSTAR A AUGAS DE GALICIA A AFRONTAR A SUBSTITUCIÓN DA TUBAXE QUE SUBMINISTRA A AUGA POTABLE A O GROVE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grove, ao igual que a maior parte da comarca do Salnés, recibe o subministro de auga potable dos depósitos situados en Treviscoso  (Vilanova de Arousa). As tubaxes foron instaladas a finais dos 80, co que o período de vida útil das mesmas está a piques de caducar se non o fixo xa. O problema máis grave xurde no tramo que chega a O Grove dende Vilalonga, pois ven somerxido no mar, co que a vida útil deste tramo viuse reducido de forma considerable debido a corrosión das augas mariñas.

As rupturas que ten sufrido a tubaxe neste tramo son numerosas nos últimos 5-6 anos, sobre todo no seu paso pola Lanzada. Tan só no 2020 contabilizáronse ao menos 5 avarías no noso límite municipal, algunha das cales se produciron en época estival. Traballar na súa reparación é toda unha odisea, pois é preciso agardar á baixamar para realizar as tarefas precisas, o que pode provocar que O Grove permaneza varias horas con restricións de auga ou mesmamente sen a totalidade do subministro, dependendo da época do ano.

Cando menos dende o 2016, o cambio da tubaxe que transcorre por debaixo do mar por unha nova canalización por terra é unha prioridade para O Grove e a Mancomunidade do Salnés. Son numerosas as publicacións onde o daquela presidente do ente supramunicipal, Gonzalo Durán, consideraba esencial esta obra e solicitaba a Augas de Galicia a súa prioritaria execución.

Tal e como consta nas publicacións de varios medios de comunicación, en marzo do 2016, unha reunión entre Augas de Galicia e a Mancomunidade do Salnés finalizaba co compromiso do ente dependente da Xunta de Galicia para mellorar a conexión de auga co Grove. A obra estimábase naquel entón en preto dos 1,8 millóns de euros. Dous anos despois, en abril de 2018, Augas de Galicia, que non cumprira co anunciado no 2016, volvía adquirir un compromiso co noso concello, esta vez para a redacción do proxecto da obra co propósito de concretar o orzamento real da execución do cambio da tubaxe. Poucos meses despois, Augas de Galicia dirixíase novamente á Mancomunidade do Salnés para indicarlle que o proxecto estaría rematado a finais de ano e que as obras darían comezo no 2019, para iso, os Orzamentos da Xunta de Galicia para ese 2019 incluirían unha partida orzamentaria para a instalación da nova tubaxe. Finalmente non houbo proxecto e os Orzamentos 2019 non incluíron nin un só euro para tal obra.

Van aló preto de 6 anos dende ese primeiro compromiso de Augas de Galicia coa Mancomunidade do Salnés para a substitución da tubaxe que subministra a auga potable as veciñas e veciños do Grove e case 3 anos do compromiso para redactar o proxecto e incluír nos orzamentos da Xunta a partida precisa para esta obra. A día de hoxe non está redactado o proxecto e ningún dos orzamentos pasados (2019 e 2020) nin o actual (2021) contemplaron nin contemplan partida algunha para afrontar unha obra esencial e primordial para a comarca, pero sobre todo para O Grove.

Dende Esquerda Unida arrincamos o compromiso da actual presidenta da Mancomunidade do Salnés para que a obra da nova canalización de auga potable para O Grove sexa unha prioridade absoluta para o organismo supramunicipal, ao igual que o foi para o anterior presidente na súa etapa. E queremos que tamén sexa unha prioridade para Augas de Galicia e a Xunta de Galicia, pero sobre todo queremos que sexa unha realidade e para iso é preciso que dunha vez por todas redacten o proxecto de execución e destinen o orzamento preciso para asumir a obra, que nos consideramos ten que ser do 100%, xa que é competencia desta administración.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

O Pleno do Concello do Grove insta a Augas de Galicia e a Xunta de Galicia a:

1-   Redactar e presentar o máis axiña posible o proxecto de substitución da rede de abastecemento que subministra a auga potable ao concello do Grove, derivando por terra a canalización que se atopa nestes momentos soterrada baixo o mar.

2-   Comezar neste 2021 a devandita obra e a asumir o 100% do custo da mesma.