sábado, 28 de novembro de 2020

O Concello adherirase á Rede de Entidades Local para desenrolar o ODS da axenda 2030


O Pleno aprobou por unanimidade a moción de Esquerda Unida que instaba ao Concello do Grove a adherirse  á "REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENVOLVEMENTO DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA AXENDA 2030" da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

Esta adhesión permitirá:

  • Promover o coñecemento, sensibilización e implantación dos ODS da Axenda 2030 nas entidades locais españolas, mediante o fortalecemento institucional e a implicación dos diferentes actores locais.
  • Fortalecer e lexitimar o papel estratéxico que xogan as autoridades locais no desenvolvemento da Axenda 2030 en España para conseguir a mellor incidencia política, promovendo o traballo en rede e a procura de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local e unha adecuada articulación multinivel (central, autonómica e local) e multi-actor para a construción e implementación da Axenda 2030 en nivel local.
  • Actuar como foro de intercambio e experiencias entre os Gobernos Locais que integran a Rede. - Ofrecer servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros, formación de técnicos e a mutua cooperación entre as autoridades das entidades locais na localización dos ODS da Axenda 2030 en España.
  • Traballar cos Gobernos Locais liñas de actuación concretas tras a crise provocada pola Covid-19 para dar unha resposta ao territorio aliñada coa Axenda 2030. 

 

MOCIÓN COMPLETA:

MOCIÓN PARA ADHERIRSE Á "REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENROLAR OS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLES DA AXENDA 2030" DA FEMP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Axenda 2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), aprobada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas o 25 de setembro de 2015, converteuse na axenda internacional máis ambiciosa da humanidade. Por primeira vez, unha estratexia destas dimensións asúmese desde unha perspectiva holística: social, cultural, económica e medio ambiental.

O pasado 25 de setembro cumpríanse 5 anos desde que se adoptase a Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), un fito fundamental no que o noso país comprometíase a afrontar os grandes retos do noso tempo, poñer fin á pobreza, reducir a desigualdade, lograr a igualdade de xénero, atallar a emerxencia climática ou garantir o traballo decente.

Cumprir 5 anos supón valorar o traballo realizado por moitos dos actores durante todos estes anos, pero tamén afrontar que só temos unha década por diante e que necesitamos profundar nas nosas accións se queremos cumprir coa Axenda 2030. É o momento de pasar das palabras aos feitos e reafirmar o noso compromiso con políticas decididas que nos leven a alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Detrás da Axenda 2030 e de todos e cada un dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible está precisamente mellorar a vida da xente do noso país, poñendo os grandes problemas sobre a mesa e sobre todo a vontade política para poñerlles fin.

O Concello do Grove é membro da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

A FEMP foi incluída polo Goberno español no Plan de Acción de España para a implementación da Axenda 2030, como institución panca no impulso da Axenda 2030.

O pasado 21 de setembro de 2019, no XII Pleno da FEMP, renovouse e reforzou politicamente o liderado e compromiso de aterrar os ODS nas cidades e territorios, a través da Declaración específica en favor da Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

A Xunta de Goberno da FEMP aprobou o 26 de novembro de 2019 a creación da "Rede de Entidades locais para desenvolver os ODS da Axenda 2030".

Dita Rede -sen personalidade xurídica propia diferente á FEMP- constituirase cos Gobernos Locais que se comprometan a implementar os ODS da Axenda 2030 de forma transversal nas políticas públicas municipais. O seu principal obxectivo será favorecer a coordinación de actuacións entre os Gobernos Locais permitindo alcanzar mellores resultados na implementación da Axenda 2030 nos municipios e provincias, a través da localización e desenvolvemento dos ODS no ámbito local.

A Rede será o instrumento que ofrecerá ferramentas aos Gobernos Locais para que logren os seus obxectivos, de acordo coa implementación da Axenda 2030 en España. E, ademais, ofrecerá aos Gobernos Locais pautas, información e propostas de actuación para facer fronte á crise provocada pola COVID-19, tendo moi presente unha das principais premisas da Axenda 2030: non deixar a ninguén atrás.

Pero este camiño só o lograremos percorrer se contamos co traballo fundamental dos Concellos, cuxa labor é clave para a localización da Axenda 2030 e o seu traballo diario é o que maior impacto ten sobre o día a día da xente. Temos a misión de levar a Axenda a cada rúa, a cada barrio e a cada praza porque os ODS son o mellor instrumento para mellorar o noso país. Significa apostar por uns servizos públicos de calidade, por unha educación e sanidade debidamente financiadas, por cidades e vilas sostibles que teñan todos os servizos que necesitan, pola mobilidade sostible e pola protección da nosa contorna natural. E supón tamén promover o consumo local, apoiar aos produtores das nosas rexións, traballar por uns servizos sociais sólidos en cada lugar e garantir, en definitiva, que avanzamos cara un país máis xusto e sostible.

Os Obxectivos da Rede son os seguintes:

·     Promover o coñecemento, sensibilización e implantación dos ODS da Axenda 2030 nas entidades locais españolas, mediante o fortalecemento institucional e a implicación dos diferentes actores locais.

·  Fortalecer e lexitimar o papel estratéxico que xogan as autoridades locais no desenvolvemento da Axenda 2030 en España para conseguir a mellor incidencia política, promovendo o traballo en rede e a procura de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local e unha adecuada articulación multinivel (central, autonómica e local) e multi-actor para a construción e implementación da Axenda 2030 en nivel local.

·   Actuar como foro de intercambio e experiencias entre os Gobernos Locais que integran a Rede. - Ofrecer servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros, formación de técnicos e a mutua cooperación entre as autoridades das entidades locais na localización dos ODS da Axenda 2030 en España.

·     Traballar cos Gobernos Locais liñas de actuación concretas tras a crise provocada pola Covid-19 para dar unha resposta ao territorio aliñada coa Axenda 2030.

Entendemos que o noso Concello debe ser parte activa desta rede dentro da FEMP.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO


PRIMEIRO.- Que o Concello do Grove se adhira á "REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENVOLVEMENTO DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA AXENDA 2030" da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

SEGUNDO.- Instar á Alcaldía para realizar os trámites oportunos para a devandita adhesión.

TERCEIRO.- Instar ó goberno local a iniciar os traballos para aprobar un Plan de Actuación ou Estratexia Local, no que se elabore unha análise de situación e un plan de localización e implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030.

Ningún comentario:

Publicar un comentario