sábado, 24 de novembro de 2018

25NOV. Nin Violencia Machista, Nin Xustiza Patriarcal


Dende Esquerda Unida sumámonos ao grito de “Nin Unha Menos” este 25 de novembro do 2018. Non consentimos nin unha asasinada máis, nin unha violada, acosada, discriminada, invisibilizada ou marxinada por etnia, procedencia, idade, diversidade funcional, sexual ou identidade de xénero. Esiximos que as institucións asuman a súa responsabilidade na loita contra a Violencia de Xénero. Unhas institucións que actuaron cunha visión parcial, cunha lexislación sen aplicación efectiva, con diferenzas territoriais e sen os orzamentos, nin o persoal necesario para cumprir as súas obrigas, eludindo á súa responsabilidade de protexer ás vítimas e combater a normalización das violencias.

2018 é, de novo, un ano pragado de novas machistas indignantes como a sentenza ditada contra  Juana Rivas ou, a do caso de La Manada, o alarmante aumento de casos de violación grupal, a descarada e reiterada desidia, cando non aberta hostilidade do poder xudicial, con casos tan vergoñentos como do titular do xulgado de Violencia sobre a Muller número 7 de Madrid —Francisco Javier Martínez Derqui—insultando a unha vítima de violencia de xénero. Fronte a iso, un Pacto de Estado insuficiente e sen aplicación real, e un Informe Sombra ao  GREVIO (Grupo de Expertas na loita contra a violencia contra a muller do Consello de Europa) que suspende rotundamente ao Estado español e a Xunta de Galicia na loita contra a violencia machista.

Afortunadamente, este 2018 tamén vivimos unha contundente resposta social do movemento feminista organizado e plural, subversivo, anticapitalista,  antirracista, ecoloxista e  internacionalista, que mobiliza a millóns de mulleres e que está a redefinir o sentido común da nosa sociedade. Debemos ter presente a enorme importancia do feminismo nun momento no que temos que dar unha dura batalla contra o neoliberalismo, o autoritarismo, a intolerancia e o fascismo, que avanzan internacionalmente. Loitemos dende o feminismo todas xuntas para unha sociedade xusta, libre de violencias e radicalmente democrática.

Por todo iso, dende Esquerda Unida esiximos de xeito urxente:

- O cumprimento da LEI 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Que se inclúa na presente lei como formas de violencia de xénero, os  ventres de alugueiro e a prostitución. Desenvolver políticas encamiñadas á abolición da prostitución, cun incremento de recursos destinados ao desmantelamento das redes e a “industria” da prostitución, a penalización do proxenetismo, campañas de información e  sensibilización nas que se considere aos homes clientes prostituidores como corresponsables,  o desenvolvemento de medidas específicas de integración e inserción laboral para as mulleres prostituídas se así o deciden, e o rexeitamento de medidas simplemente prohibicionistas dirixidas á persecución  e criminalización das vítimas, as mulleres prostituídas. 

-Que aumente o orzamento destinado a políticas de igualdade. Nos últimos tres anos, a Xunta de Galicia só fixo un ruín incremento dos presupostos para igualdade, que só representa o 0,17% do orzamento aprobado polo goberno do PP para o 2019 (17 millóns fronte a un total de 9.850 millóns de €). Limitándose só o 0,14% do orzamento para a protección e apoio ás vítimas de violencia de xénero, un 0,018% para a promoción do emprego da muller e un mísero 0,016% a apoio de Conciliación e Corresponsabilidade.

-Que se poña en marcha o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. É inadmisible que despois dun ano de traballo na  subcomisión do Congreso teñamos un pacto insuficiente, sen calendario nin orzamentos decentes; que só a través do decreto 9/2018 do goberno do PSOE puxéronse en marcha 7 das 213 medidas, onde o orzamento desbloqueado para a xestión local non teña un indicativo de que obxectivos ten nin como debe ser a súa implantación.

-Que as campañas promovidas dende as distintas administracións para a violencia de xénero teñan unha perspectiva feminista. Non consentimos máis campañas orientadas a culpabilización das mulleres, o que teñamos que estar vixiantes ante actitudes e accións violentas machistas ou cosificadas como monumentos que “Hai que protexer”, como a campaña da Xunta do 25 N do pasado ano. Eliminar a publicidade sexista que discrimina e atenta contra a dignidade das mulleres en soportes publicitarios, publicacións ou transportes públicos, así como, non permitir contratos públicos con medios de comunicación nos que manteñan publicidade  relacionada coa prostitución ou pornografía, que deshumaniza e converte as mulleres en mercadorías facilitando a proliferación de mafias e proxenetismo.

-Que se ensine educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero. Este ensino ten que vir dende a óptica feminista, dende a diversidade sexual e identidade de xénero en todas as fases educativas.

-Que se desenvolvan plans de formación e sensibilización contra a violencia de xénero de obrigado cumprimento ao persoal ao servicio das administracións. Especialmente no ámbito social, sanitario, educativo, xurídico e ás forzas e violencia machista se erradicará dun xeito transversal, abordando todos os niveis e a todas as escalas, para que dunha vez por todas poidamos recoñecernos nunha sociedade xusta e radicalmente igualitaria. 

-Demandamos unha xestión pública directa da rede de servicios de violencia de xénero, como paso fundamental para garantir a mellora da calidade asistencial e das condicións laborais do persoal que atende ás vítimas rexeitando a constante externalización destes servizos. 

Por todo o anterior, dende Esquerda Unida esiximos unha estratexia estrutural que loite en todos os ámbitos, con recursos económicos, humanos, técnicos e materiais suficientes para que os obxectivos non queden na sinatura de documentos institucionais, mentres temos unha realidade inadmisible de violencias e desprotección para as mulleres.

Dende a nosa organización apoiamos as mobilizacións organizadas en Galicia este 25 de novembro para reivindicar unha sociedade libre de violencia de xénero.

ÁREA DA MULLER DE ESQUERDA UNIDA

Ningún comentario:

Publicar un comentario