xoves, 22 de febreiro de 2018

EU pide o apoio da corporación á Folga Feminista do vindeiro 8 de marzo

O Grupo Municipal de Esquerda Unida presenta unha moción para que o pleno do Concello do Grove se comprometa a apoiar a Folga Xeral das Mulleres facilitando o seu desenvolvemento, que facilite con todos os medios materiais, persoais e de difusión as manifestacións, concentracións, actividades e actos que convoquen as asociacións de mulleres no 8 de marzo e que a Casa do Concello enarbore a bandeira feminista como símbolo de apoio á loita das mulleres. 

A proposta debaterase no pleno do vindeiro luns 26 de febreiro

MOCIÓN COMPLETA

DE APOIO Á FOLGA FEMINISTA. 8 DE MARZO DE 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O próximo 8 de Marzo, día Internacional da Muller, o movemento feminista co apoio de organizacións e colectivos políticos, sociais e sindicais convoca unha folga xeral das mulleres ao longo e ancho da nosa xeografía.

Unha convocatoria de denuncia fronte ás desigualdades, ás discriminacións e ás violencias estruturais que sufrimos máis da metade da poboación mundial, as mulleres, pero tamén de reivindicación dun novo modelo social, xusto, democrático e igualitario.

Unha folga feminista contra un sistema capitalista e patriarcal que permite que as desigualdades estruturais que padecemos as mulleres estean alcanzado tales niveis de gravidade e de tal dimensión, que fai ineludible tomar as rúas, as institucións e os centros de traballo para demostrar que sen nosoutras o mundo párase.

Un mundo cuxo funcionamento, datos e prácticas nos engloba e debúxanos nestes escenarios:

·         En todo o mundo, as mulleres gañamos só entre o 60 e o 75 por cento do salario dos homes en traballos de igual valor.

·         No Estado español, o traballo dedicado polas mulleres aos fogares, ao coidado e á reprodución alcanza o 53 % do PIB, o que significa que o Estado fai recaer nas mulleres gran parte do que debería estar atendido a través dos servizos públicos.

·         En Galicia a fenda salarial entre mulleres e homes sitúase nun 22,1%, onde ademais a maioría de mulleres con emprego sitúanse nos tramos salariais máis baixos. Os últimos datos así nolo presentan, o 36,34% das mulleres asalariadas teñen ingresos iguais ou inferiores do salario mínimo interprofesional. É a chamada pobreza salarial, mulleres pobres con emprego.

·         A práctica da interrupción voluntaria do embarazo non está garantida para todas as mulleres. A lexislación existente permite que a clase médica máis reaccionaria poida negarse a realizar o IVE nos centros sanitarios públicos e que o código penal siga contemplando o aborto como un delito.

·         A misoxinia percorre a cultura e a ciencia en todos os seus ámbitos. Na arte, na literatura, no cine, nas matemáticas, na bioloxía, na enxeñería ou arquitectura, as mulleres apenas existen. Esta invisibilización implica que as mulleres non aparezan na narración da Historia e que todas as súas achegas seguen a ser totalmente ignoradas.

·         As agresións sexuais e as violacións, nalgúns casos, pasaron de ser actos criminais individuais a formas grupais cada vez máis presentes.

·         Os continuos asasinatos de mulleres, que deben traducirse nun rexeitamento frontal a esta inaceptable realidade, que consolide a construción dunha cultura anti patriarcal para erradicar esta violencia sistémica da vida das mulleres.

·         A notoria expansión que está adquirindo o debate e a demanda dos ventres/úteros de aluguer, non o esquezamos de mulleres pobres, que son quen se ven obrigadas a esta forma de explotación capitalista e patriarcal.

·         Os milleiros de mulleres e nenas traficadas para consumo sexual dos homes e a súa irrefutable conexión coa “industria do sexo” e a prostitución.

Por estas e moitas máis razóns este concello debe apoiar a Folga Feminista convocada para o 8 de marzo. Unha folga que irá enmarcada con grandes mobilizacións ao longo de todo o país, onde as mulleres tomarán as rúas para demostrar que non só hai que parar o mundo, senón que tamén hai que transformalo cambiando os seus modelos patriarcais por modelos de igualdade, xustiza, paridade, liberdade, diversidade e democracia.

Por todo o exposto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do Pleno do Concello do Grove a seguinte,
 
PROPOSTA DE ACORDO

Compromiso do Concello do Grove a:

1.   Apoiar a Folga Xeral das Mulleres, facilitando o seu desenvolvemento nesta Corporación.

2.   Facilitar con todos os medios materiais, persoais e de difusión as manifestacións, concentracións, actividades e actos que convoquen as asociacións de mulleres no 8 de marzo.

3.   Enarborar a bandeira feminista na Casa do Concello como símbolo de apoio á loita das mulleres.


Ningún comentario:

Publicar un comentario