mércores, 13 de xaneiro de 2016

Esquerda Unida presenta unha moción para rexeitar o anteproxecto de Lei de acuicultura de Galicia

O Grupo Municipal de Esquerda Unida O Grove presentou esta mañá por rexistro unha moción para que o pleno do mes de xaneiro pronuncie o seu rexeitamento ao anteproxecto de Lei de acuicultura de Galicia.O Anteproxecto de lei de acuicultura de Galicia que foi sometido a exposición pública durante o pasado mes de xaneiro, e que está pendente da contestación as diversas alegacións realizadas polos sectores produtivos do mar galegos, contempla algunhas determinacións que, de facto, suporían rachar coa actual configuración da explotación do mar, así como un risco non asumible para a nosa pesca e marisqueo tradicional, que debemos recordar son os eixos fundamentais nos que se sustentan os principios da política pesqueira común da Unión Europea.

Este anteproxecto súmase á batería lexislativa desenvolvida polo goberno Autonómico que afonda na demolición das medidas de protección e xestión racional do territorio, promovendo unha nova cultura do espolio. Así esta lei xunto co plan director  de Acuicultura de Galicia (PDALG) , o plan Sectorial de Actividades Extractivas, a Lei de Montes e lei de Costas, entre outras, abren sen límites a ocupación e privatización total do territorio costeiro e das nosas augas interiores, independentemente do lugar, cualificación urbanística ou figura de protección que teña.

A norma pretende salientar o carácter estratéxico da acuicultura fronte a calquera outra utilización da nosa costa ou lámina de auga, introducindo elementos que permiten, por exemplo, a expropiación forzosa, ou a consideración dos proxectos como de carácter supra-municipal, impedindo polo tanto aos concellos a súa capacidade para determinar os usos dos seu ámbito territorial.

Quizais con independencia das consideracións medio-ambientais que logo trataremos estamos ante o maior ataque os sectores tradicionais do noso mar, marisqueo, pesca tradicional, sector meixoeiro, etc. Dadas as modificacións introducidas polo anteproxecto no modelo de xestión das concesións administrativas, nas que se introduce a igualdade de acceso mediante permisos de actividade que serán outorgados baixo os principios de obxectividade, publicidade, transparencia e libre concorrencia, verbalizando polo tanto a propia lei, que calquera poderá acceder a solicitar estes permisos, e que a través dos procesos pregos para cada caso, será a capacidade económica e técnica quen defina en último lugar, quen explota unha ou outra concesión, eliminando polo tanto esa suposta igualdade, para beneficiar ás grandes multinacionais fronte as organizacións, como confrarías ou agrupación de mariscadoras, incapaces de competir con estes monstros económicos, gardando na manga ademais a posibilidade de, unha vez outorgada, a unha confraría ou agrupación, a autorización a posibilidade de ser revocada se non é sostible, o que garante en definitiva a privatización do noso mar.

Ademais a Xunta fixo xestións a través do consello europeo da Rexións, para ceder determinadas competencias na UE, de forma que esta lexisle o modo de acceso ás concesións, feito este que a propia Xunta, en documentos presentados ante este consello, propón como modelo a poxa, incidindo deste xeito na predilección polos máis poderosos economicamente fronte aos sectores tradicionais do noso mar.

Outra das mentiras que expón a consellería do Mar, é a suposta voluntariedade da transformación do marisqueo en acuicultura, xa que a suposta voluntariedade da non transformación, comporta a imposibilidade de acceder a axudas públicas, polo tanto unha desigualdade que obriga ás nosas agrupacións de mariscadores a conversión ou a desaparición.

No aspecto medio-ambiental non podemos compartir un modelo que considera a aposta pola acuicultura intensiva, de especies fundamentalmente carnívoras, e que considera como obxectivos a acuicultura multitrófica e a destinada a consumo non humano.

Ambas cuestións supoñen de facto un risco para a biodiversidade e sustentabilidade do noso mar, formulando os nosos sectores tradicionais un futuro onde simplemente serán subministradores de peixe e moluscos para a transformación en fariña que sirva de alimento ás grandes plantas piscícolas.

A práctica deste modelo de cría de especies carnívoras, sustentadas con derivados das fariñas de peixe, e rodeados de bivalvos que supostamente filtren os seus insumos, para logo seren utilizados como alimento das especies obxectivo, non salvagarda ás poboacións autóctonas do noso mar, senón que aumenta a súa depredación e o risco de supervivencia pola concentración de residuos e antibióticos liberados nestas plantacións, con medidas moi pouco eficaces de depuración, que supoñen un enorme impacto no fráxil equilibrio das nosas rías e costas.

Non podemos esquecer a elevada ocupación territorial deste modelo, que dado o seu carácter prioritario na lei, expulsará os pescadores tradicionais dos contornos das plantas, tal como se recolle no capítulo de prohibicións, ademais do apartado de sancións, onde as elevadísimas contías propostas son un elemento máis na política de expulsión dos produtores tradicionais.

É por todo o anteriormente exposto polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida someterá á consideración do pleno da corporación a aprobación dos seguintes acordos:1.- Solicitar da Xunta de Galicia a retirada inmediata do anteproxecto de lei de acuicultura de Galicia.

2.- Dar traslado do acordo á Consellería do Mar, ao Presidente da Xunta e ao conxunto de grupos parlamentares do Parlamento Galego.

Ningún comentario:

Publicar un comentario